Thursday, March 22, 2012

Shumica e muslimanëve sot që ka dëshmuar La ilahe illallah (asnjë nuk ka të drejtë të adhurohet zot tjetër përveç Allahut) nuk e kupton domethënien e La ilahe illallah mirë

Shumica e muslimanëve sot që ka dëshmuar La ilahe illallah (asnjë nuk ka të drejtë të adhurohet zot tjetër përveç Allahut) nuk e kupton domethënien e La ilahe illallah mirë

NgaShejh Muhamed el-Albani Nashiruddin


Shumica e muslimanëve sot që ka dëshmuar La ilahe illallah (asnjë nuk ka të drejtë të adhurohet zot tjetër përveç Allahut) nuk e kupton domethënien e La ilahe illallah edhe ndoshta ata e kuptojnë kuptimin e saj me të kuptuarit që kundërt në të gjitha. Unë do të jap një shembull për këtë: Disa prej tyre (Ai është Shejh Muhamed el-Hasyimi, një sufi i shquar i esh-Syadziliyyah tarika në Siri rreth 50 vjet më parë) ka shkruar një traktat në kuptimin e La ilahe illallah,dhe interpretuar "No Rab (krijuesi dhe rregullator), përveç All-llahut"!Idhujtarët madje edhe të kuptojnë kuptimin e si i tillë, por besimi i tyre nuk është kuptimi i dobishëm për ta. Allahu xhele shanuhu thotë:
"Që do të thotë: Dhe nëse ti pyet ata:" Kush krijoi qiejt dhe tokën "Ata me siguri do të thonë: "All-llahun" [Lukman: 25]..
Jobesimtarët ajo e besoj se ky univers ka një Krijues nuk është partner për Të, por ato bëhen me rivalët e Perëndisë dhe aleatët e në adhurim ndaj Tij. Ata besojnë se Rabb (rregullator dhe krijues) është një (një), por ata besojnë se Zoti është shumë. Prandaj, Allahu e hodhi poshtë këtë besim quhet adhurimin tjetërkujt pos All-llahut, përveç për të adhuruar Perëndinë nëpërmjet Fjalës së Tij:
"Që do të thotë: Dhe ata që marrin mbrojtjen e tjetër pos All-llahut (duke thënë):" Ne nuk i adhurojmë ata vetëm që ata të na çuar te Perëndia në mjaft të ngushtë. " [Ez-Zumer: 3].
Idhujtarët e parë e dinë se fjalët La ilahe illallah kërkohet atij që të pafajshëm të adhurimit të tjetër se Allahu i Plotfuqishëm. Shumica e muslimanëve sot, interpretuar shprehjen La ilahe illallah tayyibah këtë me: "Nuk ka Rabb (krijuesi dhe rregullator) përveç Allahut". Por kur një Musliman do të thotë La ilahe illallah dhe adhurimin e tij për të pos All-llahut për të adhuruar përveç Allahut, atëherë ai dhe politeistët janë juristët njëjta, edhe pse nga pamja e jashtme është Islami, sepse ai tha: La ilahe illallah lafazh, në mënyrë që me këtë shprehje ai është një musliman dhe ka lindur në lafazh.
Dhe kjo përfshin të gjitha detyrimet tona si predikues të Islamit për unitet dhe përkrah prova menda'wahkan për ata që nuk e di domethënien e La ilahe illallah, ku ata bien në asgjë që shkel ilahe illallah La. Ndryshe nga jobesimtarët, sepse ai ishte hezitojnë të thonë La ilahe illallah, kështu që ai nuk ishte një mysliman nga lindja dhe mentalisht. Shumica e muslimanëve sot, ata janë myslimanë, sepse të alejhi-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë:
"Kjo është: Në qoftë se ata thonë (La ilahe illallah), pastaj nderi dhe prona nga unë, përveç ato të zgjuar me të drejtën e tij, dhe llogaritjet e tyre të Allahut subhanehu ue". ] Sahih Hadithi i transmetuar nga Buhariu (25) dhe në vende të tjera, dhe Muslim (22), dhe shumë më tepër, nga hadithi i Umer Ibn 'anhum]
Prandaj, unë them një fjalë që rrallë erdhi nga mua, domethënë: Me siguri fakti shumica e muslimanëve sot është më e keqe sesa gjendjen e arabëve në përgjithësi në periudhën e parë të injorancës, keqkuptimi i kuptimit të tahyyibah dënimit këtë, sepse njerëzit politeistët arabë pari të kuptojnë domethënien e La ilahe illallah, por ata nuk e bëjnë mengimaninya. Ndërsa shumica e muslimanëve tani ata thonë diçka që ata nuk besojnë, ata thonë: 'La ilahe illallah', por ata në fakt nuk besojnë në-me-kuptimi. (Ata adhuronin varret, therjen e sakrificë për tjetër pos Allahut, luten për njerëzit që kanë vdekur, kjo është realitet dhe natyra e asaj që besohet nga ato rafidhah shiite, të shufiyah, dhe ndjekësit e tarika tjetër, pelegrinazhi në varrezat dhe vendin e shirkut dhe vij qark rreth tij dhe beristighatsah (për ndihmë) ndaj njerëzve të devotshëm dhe betohen (emri) njerëzit e drejtë janë besime që ata mbajnë në mënyrë të vendosur).
Prandaj, unë besoj se obligimi i parë mbi predikues musliman i cili në fakt është duke bërë thirrje që ata të Teuhidit në lidhje me këtë fjali dhe të shpjegojë kuptimin e tyre shkurtimisht. Pastaj me hollësi pasojat e këtij dënimi kosekuensi tayyibah me adhurim mengikhlaskan ndaj Zotit dhe të gjitha këto gjëra, sepse kur Allahu i Plotfuqishëm thotë fjalët e idhujtarëve, që është:
"Kjo është: Ne nuk i adhurojmë ata vetëm që ata marrin më afër me Zotin me afër tonë mjaft". [Ez-Zumer: 3]
Perëndia bëri që secili prej adhurimit përveç Zotit të destinuara për pabesi e La ilahe illallah tayyibah dënimit.
Prandaj, sot unë them se nuk ka asnjë dobia në të gjitha përpjekjet e saj për të mbledhur dhe të bashkohen muslimanët në një enë, atëherë ua lëshoni ato në gabimin e tyre pa tayyibah kuptuar këtë fjali, kështu që nuk ka dobi në botën veçanërisht në ahiret! .
Ne e dimë fjalët e lem selam e sallallahu alejhi selam
"Kuptimi: Kushdo që ka vdekur dhe ai dëshmoi se nuk ka zot tjetër përveç All-llahu ka të drejtë të adhurohet me sinqeritetin e zemrës së tij, Perëndia ndalojnë trupin e tij nga xhehenemi" në një transmetim tjetër: "Pastaj ai do të shkojë në qiell". [Sahih Hadithi, i transmetuar nga Ahmedi (5/236), Ibn Hibban (4) në Zawa'id dhe është klasifikuar si sahih nga el-Albani në el-Saheehah simbolit 3355)].
Atëherë ajo mund të jetë personi i cili shqiptoi me tayyibah sinqeritet të garantuara në Qiell. Allahu edhe pas thënë se ajo ka marrë më parë. Njerëzit të cilët besojnë në besimin e vërtetë kundër tayyibah kjo fjali, atëherë ndoshta ai diadzab bazuar në veprat imorale dhe mëkatet e kryera, por në fund, ku kthimi është në Qiell.
Dhe anasjelltas monoteizmi dikush u shprehur me gjuhën e tij, kështu që besimi nuk ka hyrë në zemrën e tij, atëherë ajo nuk jep ndonjë dobi në ahiret, edhe pse ndonjëherë t'i japë atij të mirën e botës në formë të kesalamatan luftoi dhe u vra, në qoftë se ai jetonte nën kujdesin e Muslimanët që kanë forcën dhe fuqinë. Sa për botën tjetër, ai nuk i jep atij dobi të vogël, përveç nëse:
[1] Ai po thoshte, dhe për të kuptuar kuptimin e saj.[2] Ai beson se kuptim, sepse kuptimi i vetëm nuk mjafton, por duhet të shoqërohet me besim në atë që ai e flet.
Unë dyshoj se shumica e neglizhimi burrat e kësaj çështjeje! Kjo është, ata dyshojnë se mirëkuptimi nuk duhet të shoqërohet me anë të besimit. Kur në fakt, secili nga këto dy gjëra (të kuptuarit dmth dhe besimi) duhet të jetë në bashkëpunim me njëri-tjetrin në mënyrë që ai u bë një besimtar. Kjo për shkak se shumica e shkrimeve të shenjta të hebrenjve dhe të krishterëve e dini se Muhamed salallahu alejhi ue selam ishte një apostull i vërtetë në njohjen e saj si një apostull dhe profet, por dija e tyre është se Allahu i Plotfuqishëm ka mempersaksikannya në fjalën e Tij.
"Kjo do të thotë: Ata (Ehl-ul-libër nga çifutët dhe Nassara) e njihnin (Muhammedi) që ata të njohin fëmijët e tyre ...." [El-Bekare: 146 & Al-Një `am: 20]
Megjithatë, kjo njohuri nuk i përfitojnë ato në të gjitha! Pse? Sepse ata nuk e harroj çdo gjë që është njohur nga alejhi tij alejhi ue selam një nubuwah simbolit Profetësia) dhe minuta (apostullimin). Prandaj, besimi duhet të paraprihet nga Ma'rifeh (njohuritë). Dhe kjo nuk është e mjaftueshme vetëm njohuri, pa u shoqëruar me besim dhe bindje, sepse ala el-Maula Jalla Wa i thote në Kur'an:
"Kjo do të thotë: Pra, e di se nuk ka zot tjetër përveç All-llahu ka të drejtë të adhurohet dhe lypin falje për mëkatet tuaja ......."[Muhamed: 19].
Prandaj, në qoftë se një musliman të them La ilahe illallah me gojë, atëherë ajo do të përfshijnë ato me njohuritë e tayyibah dënimit për pak kohë më vonë në detaje. Pra, nëse ai e di, justifikuar dhe besoj, atëherë ai meriton të ketë virtytet siç është përmendur në këto hadithe që kam përmendur më herët, duke përfshirë fjalët e lem selam e sallallahu alejhi selam, si një sugjerim në detaje:
"Kuptimi: Kush tha: La ilahe illallah, atëherë përfitim të tij edhe pse një ditë të kohës së tij". [Sahih Hadithi. Klasifikuar si sahih nga el-Albani në el-Si-Lineage Saheehah (1932), dhe ai e përkuli për Seid el-A'rabi në Mu'jamnya, dhe Ebu el-Hidayah Nu'aim në (5/46) dhe mu Thabrani "në Al-Ausath (6533), dhe daia i hadithit Ebu Hurejres]
Kjo është: këto fjali-tayyibah pas ditur kuptimin e saj, do të jetë një lifesaver për atë nga përjetësia në Ferr. Kjo po e përsëris se ne jemi të mbërthyer fort në mendje.
Mund të jetë, nga pasojat e mos e bërë këtë formë e përfundimit të dënimit tayyibah parë dhe largohet nga të gjitha veprat e mira të mëkatarëve, por ai u ruajt nga shirku i madh dhe ai ka përmbushur atë që është kërkuar dhe kërkohet nga kushtet e besimit e veprave të mëlçisë -dhe veprat e Zahir / lindja, sipas disa dijetarëve të ixhtihadit, në këtë rast ka detaje që nuk janë vend për të diskutuar këtu-(Kjo është për ato akides drejtë, dhe kjo është demarkacioni tonë dhe Murji'a Havarixhët). Da ai ishte nën vullnetin e All-llahut, ai mund të shkojë në ferr kthimin e parë të imoralitetit imoralitetit të bënte apo detyrimet që ai neglizhuar, atëherë kjo tayyibah fjali shpëtojë atë ose ta falë me një dhuratë e Perëndisë dhe lavdinë e Tij. Ky është kuptimi i fjalëve të lem selam e sallallahu alejhi selam, gjegjësisht:
Kuptimi:.. Kushdo që thotë La ilahe illallah, atëherë fjalët që ajo do të përfitojnë atij edhe një ditë të kohës së tij "[Sahih Hadithi I klasifikuar si sahih nga el-Albani në el-Si-Lineage Saheehah (1932), dhe ai e përkuli për Seid El- A'rabi në Mu'jamnya, dhe Ebu el-Hidayah Nu'aim në (5/46) dhe në Thabrani Mu `s bllokim Al-Ausath (6533), dhe nga hadithi i Ebu Hurejres]
Sa për ata që dëgjohet me gjuhën e tij por nuk e kuptojnë kuptimin e saj, ose të kuptuar kuptimin e saj, por nuk besoj se kuptimin, fjalët La ilahe Illaallah kjo nuk i jep atij dobi në ahiret, edhe pse në botën e fjalëve është ende e dobishme në qoftë se ajo jeton nën ligjin islamik.
Prandaj, nuk duhet të jetë një përpjekje për të përqëndrohet në prozelitizmi monoteizmin në të gjitha nivelet e shoqërisë ose një grup e muslimanëve të cilët janë duke u përpjekur që të jetë e vërtetë dhe të sinqertë për të arritur atë që quhet për nga të gjitha ose shumica e grupeve islamike, përkatësisht të realizimit të një islam shoqërisë dhe të krijojë vendet islamike që të zbatojë ligjin islamik në të gjitha këndet e tokës nuk është e sunduar nga ligji i Perëndisë zbulohet.
Këto grupe nuk kanë gjasa për të realizuar qëllimet që ata të miratuara dhe ato përpiqen me zell, por të fillojë me atë që është nisur nga lem selam e sallallahu alejhi selam, se qëllimi mund të bëhet realitet.
[Kopjuar nga libri et-Teuhid islamike Du'atal Awwalan Po, Teuhidi edicionet Indonezi, prioritet Një dhe Main, nga Shejh Muhamed el-Albani Nashiruddin, fq 16-26, botuar nga Dar al-Haq, përkthyesi Fariq Gasim Anuz]


Hyrje: Në-Tawhid islamik Du'atal Awwalan Po


AT-YA AWWALAN DU'ATAL ISLAMI Teuhidi [Monoteizmi, Prioriteti Një dhe Kryesore]
Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të ushtrive. Mund lutjet dhe përshëndetjet pas Profetit Muhamed mbetën të përkushtuar, familja, shokët dhe pasuesit e tij.
Ndjekin rrugën e Salafush Salih është një domosdoshmëri për çdo musliman, si fjalën e Perëndisë.
Kuptimi: Dhe që të (i cili ne urdhëruar) kjo është rrugë e drejtë, kështu që ndiqeni atë dhe mos ndiqni rrugët (të tjerat)? [El-Anam: 153]
Në realitetin e rendit të jetës, veçantitë fetare janë gjetur në mesin e muslimanëve. Ata janë duke u larguar nga mësimet e Islamit në mënyrë që ata jetojnë në konfuzion dhe pavendosmëri. Më shumë i hutuar kur ata përpiqen për të gjetur një zgjidhje e problemit të fesë dhe jetës në gabim duke u përpjekur për të aplikuar mendimin dhe mësimet e injorancës. Kështu që si pasojë ka pasur sekte dhe shumë streams faj atribut me mësimet e tyre në el-Kuran: një dhe Sunetit. Kështu që kushtet e tyre nuk janë shumë të ndryshme nga paganët, si tha në fjalët e Perëndisë.
që do të thotë: Dhe mos përfshijnë ato që i përshkruajnë Zotin, që është, njerëzit që ndajnë fenë e tyre dhe ata u bënë disa nga klasat.Secili grup ishte i kënaqur me atë që është në klasën e tyre? [Er-Rum: 31-32]
Në nivelin ideal të jetës ne rrallë të merrni një musliman të pajtojë problemet që ai has në mirëkuptimin Salafush Salihun, parregullsitë shumë të sjelljes dhe modelet e mendimit në e tyre personale dhe ndonjëherë madje edhe për të kundërshtuar akides Salafush Salihut.
Edhe pse njerëzit nuk mund të jetë një rast i mirë pa iu referuar të brezit të mirë, sidomos në çështjen e besimit dhe fesë.
Ne të gjithë dëshmitarë se muslimanët jetojnë në një shtet të tërheqje dhe ra në të gjitha aspektet e jetës dhe madje edhe në Nadir. Por gjendja e keqe nuk është e mundur të shërohet dhe garë përsëri fitimtar me përjashtim nga pastrimi fix Teuhid dhe Akideja, e fjalët sebagiamana së Profetit Muhamed salallahu alejhi ue selam.
që do të thotë: Nëse ju jeni të zënë me tregtinë e kafshëve dhe ngritjen bagëtinë dhe prodhimet bujqësore dhe të lënë xhihadin, Allahu do të fuqizojë poshtërimin dhe ju nuk do të jenë të ndara nga (poshtërim) derisa ju të ktheheni në fenë tuaj? [Ebu Davudi Historia Hadith]
Pra, nuk ka zgjidhje më e mirë përveç Islamit në një rishikim të plotë nga ana e unitetit prioritizim pa mohuar degët e tjera të shkencës.Nëse ne e konsiderojnë me kujdes njerëzit, njohja e tyre e monoteizmit ishte shumë i ulët madje shumica e tyre ende nuk e kuptojnë mirë domethënien dhe pasojat e dënimeve shehadeti La ilahe illallah. Shumë prej tyre kryen një vepër penale dhe sayahadah anulim me asnjë ngarkesë, edhe, politeizëm dhe herezi bestytni, gjëra më e lehtë që ne të gjeni shumë pak transaksione dhe herezi e shirkut është i shfrenuar në mesin e muslimanëve
Për secilin nga muslimanët në veçanti duhet të dëgjohet predikuesve, sidomos broshurën e për të përcaktuar prioritetet në predikimin dhe përhapjen e Islamit në mënyrë që çdo i muslimanëve do të bëjë më i monoteizmit një shumë urgjente (urgjente) dhe themelor. Vetëm duke kuptuar domethënien e monoteizmit, muslimanët mund të vijnë së bashku dhe të ri-përjetuar lavdinë.
Si mund të jenë të bashkuar muslimanët në qoftë se ata ende nuk bien dakord mbi çështjen e ideologjisë dhe të kuptuarit e akides.Pastaj bashkojnë njerëzit akideja është më e rëndësishme se stil për të bashkuar njerëzit, uniteti është më urgjente se shpjegoj shpjegoj të vijë dhe të kuptojë një akiden e fortë dhe të pastër prej Shirkut, herezi dhe më shumë Bestytnitë mbizotëruese mbi të gjitha format e pushtetit.
Shpresojmë se kjo broshurë ishte në gjendje të rritet vetëdijen tonë për t'u kthyer në akides menhexhit dhe të saktë dhe një korrigjim total gabimet e kaluara të gjithë ne.

PërkthyesGasim Fariq Anuz


MUKADDIMAH
Falënderimi i qoftë All-llahut, ne e lavdërojmë Atë, duke u lutur për të, udhëzim ndihmë dhe falje, dhe ne kërkojmë strehim nga Perëndia keqe kepad veten tonë dhe veprat tona të këqija.
Kushdo që është dhënë udhëzime nga Zoti, atëherë asgjë nuk mund të jetë çorientuese. Dhe kushdo që udhëhiqet humbur nga Zoti, atëherë askush nuk mund t'i japë atij udhëzime. Unë dëshmoj se nuk ka të drejtë të adhurohet zot tjetër përveç Allahut vetëm, nuk ka partner Atij. Dhe unë dëshmoj se Muhammedi është rob i Tij dhe i Dërguari i Tij.
Kuptimi: O ju që besuat, kini frikë All-llahun, në devotshmërinë e duhur sinqertë, dhe se ti nuk vdes, por në një shtet mysliman? [Ali Imran: 102]
Kuptimi: O ju njerëz, frika Rabbmu, i cili ju ka krijuar prej një vete, dhe i Zotit të saj e bëri atë, dhe në vend të Zotit të përhapur të dy burrat dhe gratë që shumë. Dhe kinie frikë All-se (përdorimi) emri i tij ju kërkoni njëri-tjetrin me njëri-tjetrin, dhe (roje) marrëdhënie Silaturrahim. All-llahu gjithmonë mbani dhe sy më? [An-Nisa: 1]
Kuptimi: O ju që besuat, kini frikë Zotin tuaj, dhe thonë fjalët e duhura, Allahu do ta rregullojmë për ju, veprat e të veprat dhe do t'ju falë mëkatet tuaja. Dhe kushdo që respektonie All-llahun dhe të dërguarin e Tij, atëherë me siguri ai ka marrë një fitore të madhe?[El-Ahzab: 70-71]
Baâdu Wa.
Kjo është një traktat [1] një përfitim shumë i madh dhe faidahnya mirë për të hedhur njerëzit dhe inteligjenca, sepse në të përmban një përgjigje për një dijetarëve bashkëkohorë, domethënë Sheikh Muhamed El-Albani Nashiruddin mundet Perëndia të ketë mëshirë dhe japin (tonë) e njohurive përfitim. Në këtë traktat ai iu përgjigj një pyetjeje që u zhvillua në mes të popullit të cilët kanë ghirah (Fryma) e fesë së Islamit, ata janë të shqetësuar ditë dhe netë të menduarit në lidhje me këtë pyetje dhe zemrat e tyre janë bërë të zënë me të, pyetja kryesore është:
Cila është rruga për të shkuar për të arritur ringjalljen e muslimanëve? Dhe çfarë rrugë duhet të merren prej tyre, në mënyrë që Allahu i jep fuqinë për ta dhe vënë ato në një vend të përshtatshëm dianatara popujve të tjerë?
Pra, Al-Allamah El-Albani Allahu jep (na) me dobi të shkencës së tij t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje të plotë dhe të qartë për shkak se ajo u ndje se njerëzit me të vërtetë nevojë për këtë përgjigje, e kemi ndjerë të nevojshme të shpërndani atë.
I lutem All-llahut subhanehu ue Taala ky traktat mund të jetë e dobishme dhe Allahu do t'i japë udhëzime të muslimanëve drejt asaj që është e dashur dhe diridhaiNya. Vërtet, Ai është më Bujari dhe Majestic.

An-Nabawi Dar Hadyi
[Kopjuar nga libri et-Teuhid Awwalan islamike Du'atal Po, Teuhidi edicionet Indonezi, Prioriteti Një dhe Main, nga Sheikh Muhamed Al-Albani Nashiruddin, V-4, botuar nga Dar al-Haq, përkthyes Fariq Gasim Anuz]_________Shënim Foote.[1] Ky traktat ishte me origjinë nga kasetë të regjistruar, e shkruar më pas, dhe publikuar nga si-Selefi pa karikator. 4 1419H Th
Detyrueshëm japin vëmendje të metodës Si Teuhid preemptively e profetëve dhe apostujve

NgaShejh Muhamed el-Albani Nashiruddin


PyetjeFisnik Shejh, nuk ka dyshim se ju e dini në lidhje me realitetin e ashpër të përjetuar nga muslimanët sot në formën e injorancës në çështje të besimit dhe çështje të tjera fetare, si dhe një shpërbërje në metodologjinë e kuptimit dhe praktikën e Islamit. Sidomos tani që përhapja e prozelitizmi islame në pjesë të ndryshme të botës nuk është më në përputhje me brezin e akides dhe menhexhi i parë që ka qenë në gjendje të sjellë gjeneratën e mirë.
Nuk ka dyshim se fakti që ajo ka ngritur ghirah dhimbshme (Fryma) e njerëzve që janë të sinqertë dhe të gatshëm për të ndryshuar dhe për të riparuar dëmin. Vetëm ata të ndryshojnë në mënyrë të ndreqim këtë fenomen, të shkaktuar nga ndryshimet në të kuptuarit e tyre të akides dhe menhexhi-siç e dini, me daljen e lëvizjeve të ndryshme dhe asambleja-islamik asamblesë të cilët pretendonin se kanë qenë korrekte Hizbiyyah muslimanët për dekada të tëra vjet, por së bashku nuk kanë arritur, madje edhe këto lëvizje të shkaktojnë njerëzit bien në këto shpifje dhe një godet ndonjë fatkeqësi të mëdha, sepse menhexhi menhexhi-Qaeda dhe alejhi akides së tyre menyelisihi Command Pal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem dhe asgjë sjellë nga lem selam sallallahu tij selam, në të cilin rast kjo lë një ndikim të madh në formën e konfuzionit të muslimanëve dhe në veçanti rininë e saj në zgjidhje për të kapërcyer këtë realitet të hidhur.
Një predikues musliman që kapem me nubuwwah menhexhit dhe ndiqni rrugën e atyre që besojnë dhe ndjekin shembullin e të kuptuarit e miqve dhe tabi'in edhe në mesin e dijetarëve islamë mendojnë se ai po mbante një mandat shumë të madhe në fytyrën e këtij realiteti dhe në saktë ose të marrë pjesë në fund.
Pra, çfarë është këshilla juaj për ndjekësit e këtyre lëvizjeve dhe asamblesë, asambleja është.?
Dhe ajo që është e dobishme dhe të veshur një zgjidhje në zgjidhjen e këtij fakti.?
Dhe se si një mysliman mund të jetë e lirë të kësaj përgjegjësie para Allahut të Plotfuqishëm në Ditën e Gjykimit.?
Përgjigje.Në lidhje me atë që është përmendur në pyetjen e mësipërme, pra të gjendjes së dobët të muslimanëve, atëherë ne themi: Me siguri kjo nuk është një realitet i dhimbshëm është më e keqe se kushtet e arabëve në kohën e injorancës kur alejhi e-lAllahu alejhi ue sel-lem dërguar atyre, për shkak të mesazhit të Islamit midis nesh dhe përsosmëri, dhe ekzistenca e grupeve që ekzistojnë në Al-Haq (nga besimi), duke i dhënë udhëzime dhe fton njerëzit në Islam është i saktë në aspektin e akides, të adhurimit, moralit dhe menhexhit. Është fakt i pamohueshëm se arabët në kohën e injorancës, si faktin më të madhe nga grupet muslimane sot!.
Prandaj, ne themi se: Zgjidhja është mënyrë për të dalë marrë ndonjëherë nga sallallahu alejhi selam lem selam dhe mjekësi është si një droge të përdorur dikur nga sallallahu alejhi wa selam lem. Si Profeti ka qenë e trajtuar injorancën e parë, atëherë përkthyesi i tanishëm i davetit islam duhet të shtrihet në kuptimin e mosnjohja e njeriut gabimi illallah La ilahe, dhe duhet të gjejë një rrugëdalje nga realiteti i ashpër i goditi ata me trajtimin dhe mënyrën në të udhëtimit nga ana e të Dërguarit të Allahut 'alejhi ue sel-lem. Dhe kështu kuptimi është i qartë, kur ne shikojmë në fjalën e Allahut Plotfuqishëm.
"Që do të thotë: Me të vërtetë ka qenë në (vetë) se i Dërguari i All-llahut një model i mirë roli për ju (që) për njerëzit që pritur tjetër (grejs) e Perëndisë dhe (ardhja) Dita e Ringjalljes dhe All-llahu shumë." [El-Ahzab: 21]
Profeti salallahu alejhi ue selem është një model i mirë rol në ofrimin e zgjidhjeve për të gjitha problemet e myslimanëve në botën moderne në çdo kohë dhe gjendje. Kjo është ajo që kërkon që ne të fillojë me atë që ne kemi filluar nga lem selam e sallallahu alejhi selam, është para së gjithash asgjë fikse që është dëmtuar nga akides së muslimanëve. Dhe e dyta është adhurimi i tyre. Dhe e treta është moralin e tyre. Jo se unë do të thotë ndarja e rend ishte rasti me njëri-tjetrin, kjo do të thotë duke më i rëndësishëm dhe pastaj para se të rëndësishme, dhe tjetër!. Por ajo që unë dua është për muslimanët shikuar me vëmendje të madhe dhe çështje serioze e mësipërme.
Dhe ajo që dua të them nga ana e Muslimanëve është përkthyes i prozelitizmi, ose më saktë janë dijetarët në mesin e tyre, sepse ajo është aq për të ardhur keq që çdo musliman tani është lehtë për të marrë një titull si një predikues edhe pse ato janë shumë mungojnë në drejtim të shkencës. Edhe vetë kurorëzuar veten si një predikues i Islamit. Në qoftë se ne kujtojmë njohur në një rregull, unë nuk them se rregullat janë të njohur në mesin e dijetarëve, madje i njohur midis të gjithë të zotët e mendjes, rregull është:
"Kuptimi: Njerëzit të cilët nuk kanë, nuk mund të japë".
Pastaj ne do të dimë tani që ka një grup të madh të muslimanëve në të gjitha, mund të arrijnë miliona në numër, nëse dihet fjalët: predikuesi atëherë njerëzit do të kthehet në drejtim të tyre. Çfarë dua të them është asambleja ose asambleja prozelitizmi predikime.Në të njëjtën kohë, shumica e tyre janë po aq Allahun e Plotfuqishëm.
"Kuptimi: Por shumica e njerëzve nuk e dinë" [el-A'raf: 187].
Njohur si nga metodat e tyre ndryshojnë bindje për ata që kanë kthyer tërësisht larg vëmendjes kryesor për të parë ose për çështjen më të rëndësishme në mesin e çështjeve të përmendura më lart, dmth akiden, adhurimin dhe morali. Dhe ata nuk pranojnë të korrigjojnë akiden e cila alejhi së Profetit sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem ka filluar me të, edhe të gjithë profetët duke filluar me këtë akide. Allahu xhele shanuhu ka thënë.
"Që do të thotë: Ne e patëm dërguar lajmëtarë çdo populli simbolit duke shpallur):" Adhuronie All-llahun (vetëm), dhe largohet nga e keqja "[An-Nahl: 36]..
Ata nuk kanë asnjë interes në këtë temë dhe në shtyllën e parë të shtyllave të Islamit, siç ka qenë i njohur nga muslimanët-të gjithë.Apostulli i parë i apostujve janë fisnike selam alejhis Noes 'ka qenë e ftuar në çështjen e besimit gati një mijë vjet. Dhe të gjithë e dimë se në Sheriatit Sheriatit mëparshëm nuk ka detajet e ligjit ceremonial dhe muamalah si ka qenë e njohur në fenë tonë, sepse feja jonë është feja e fundit e feve të sheriatit Sheriatit të tjera.Gjithsej, alejhis selam Noeut mbetën fton popullin e tij për 950 vjet dhe edhe ai kaloi gjithë vëmendjen e tij për të Daveti në Teuhid.Megjithatë, prozelitizmi i tij hedh poshtë popullin e tij, siç është përshkruar në Kur'an.
"Që do të thotë: Dhe ata thonë:" A nuk ju lënë kurrë (adhurim) perëndi dhe as duhet të jeni kurrë të largohet nga ju (adhurim) Uedin, dhe nuk edhe Suwaa ', Yaghuts, Ya'uq dhe Nasr ". [Nuh: 23].
Kjo tregon qartë se gjëja më e rëndësishme për prioritet nga predikuesit e Islamit janë prozelitizmi për të monoteizmit. Dhe ky është kuptimi i fjalës së Allahut subhanehu ue.
"Kjo do të thotë: Pra ta dini, se është pikërisht nuk ka zot tjetër (të drejtë të adhurohet), por All-llahu". [Muhamed: 19]
Kështu e Profetit alejhi Sunetit-lAllahu 'alejhi ue sel-lem në praktikën dhe mësimin. Sa për veprat e tij, kështu që nuk duhet të diskutohen, për shkak të veprave dhe davetit periudhën e Mekës menda'wahi lem Profetit alejhi ue selam më i kufizuar në aspektin e popullit të tij për të adhuruar vetëm Allahun, nuk ka partner në të.
Ndërsa në aspektin e mësimdhënies, të përmendura në hadithin e Enes bin Malikut transmetuar anhu Allahun në Ash Shahihain të.Profeti salallahu alejhi ue selem, kur dërgoi Muadh në Jemen, tha ai.
"Kjo do të thotë: Gjëja e parë që ju duhet të telefononi në to është pesaksian se nuk meriton të adhurohet zot tjetër përveç Allahut vetëm, atëherë në qoftë se ata mentaatimu në atë ..... e kështu me radhë deri në fund të hadithit [Sahih Hadithi i transmetuar nga Buhariu. (1395) dhe vende të tjera, dhe Muslim (19), Ebu Daud (1584), et-Tirmidhi (625), të gjitha nga hadithi i Ibn Abas Allahu anhu]
Ky hadith ka qenë i njohur dhe i famshëm, Insha Allah.
Nëse është kështu, alejhi i-lAllahu alejhi ue sel-lem ka urdhëruar shokët e tij për të filluar me atë që ai vetë nisur nga davetit në Teuhid.
Nuk ka dyshim se ka dallime të mëdha në mes të arabëve ishin idhujtarë kur ata kuptojnë atë që u tha me gjuhën e tyre, ku shumica e arabëve janë muslimanë tani. Njerëz muslimanë arabë sot nuk duhet të thirren për të thënë: La ilahe illallah, sepse ata janë ata të cilët duhet të thonë La ilahe illallah besimi, edhe pse rrjedhin dhe besimet e tyre të ndryshme. Ata të gjithë thonë La ilahe illallah, por në fakt ata me të vërtetë nevojë për të kuptuar më shumë rreth kuptimit të këtij tayyibah dënimit. Dhe ky ndryshim është një dallim thelbësor me arabët e parë në të cilën ata ishin krenarë kur alejhi së Profetit sal-lAllahu 'alejhi ue sel-lem bëri thirrje atyre që të thonë La ilahe illallah, siç përshkruhet në Al-Qur'anul Azhim [1]. Pse ata janë krenar?. Për shkak se ata e kuptojnë se kuptimi i La ilahe illallah është se ata nuk duhet të bëjnë rivalët me Perëndinë, dhe se ata nuk e adhurojnë përveç Allahut, ndërsa më parë ata adhuruan Perëndinë selian të gjitha, ata lutni në vend të All-llahut, beristighatsah (për ndihmë) për tjetër pos All-llahut , edhe më shumë në nadzar çështje për tjetër pos All-llahut, bertawasul për tjetër pos All-llahut, therjen e sakrificë për të pos All-llahut dhe të arbitrojë të tjera përveç Allahut, dhe kështu me radhë.
Ajo është mjet shirk Paganizmi njohur dhe e praktikuar nga ata, ndërsa ata e dinë se ndër pasojat e La ilahe illallah dënimit tayyibah e gjuhës arabe është që ata duhet të jenë të pafajshëm për të gjitha këto çështje, në krahasim me kuptimin e La ilahe illallah.
[Kopjuar nga libri et-Teuhid islamike Du'atal Awwalan Po, Teuhidi edicionet Indonezi, prioritet Një dhe Main, nga Shejh Muhamed el-Albani Nashiruddin, fq 5-15, botuar nga Dar al-Haq, përkthyes Fariq Gasim Anuz]_________Shënim Foote.[1] Ai la të kuptohej në fjalët e Allahut subhanehu ue në Esh-Shaffat letër: "Kjo do të thotë: Në të vërtetë ata janë thënë më parë nëse ato janë: La ilahe illallah (Nuk ka zot tjetër përveç All-llahu ka të drejtë të adhurohet), ata mburremi, dhe ata thonë se : "A kemi me të vërtetë duhet të largohet nga zotat tanë, sepse ne kemi qenë një poet të çmendur?" [Esh-Shaffat: 35-36]
Detyrueshëm në çdo Musliman Aplikimi Ligjin e Perëndisë në të gjitha aspektet në pajtim me aftësinë
OBLIGATIV PER CDO MUSLIMAN LIGJIT TË APLIKIMIT PËR Perëndisë në të gjitha aspektet e lifes sipas aftësisë së tij.

NgaShejh Muhamed el-Albani Nashiruddin

Detyrë e çdo muslimani është një bamirëse në pajtim me aftësinë e tij, Allahu nuk e ngarkon një person, përveç në cilësinë përputhje.Mbështesë adhurimi uniteti i vërtetë dhe nuk është e shoqëruar domosdoshmërisht me një Islamiyah Deulah zbatojnë në vende që nuk arbitrojnë me atë që All-llahu e zbriti, sepse ligji i Perëndisë duhet të jetë i mbajti i parë ishte për të krijuar unitetin. Dhe nuk ka dyshim, nuk janë çështje të veçanta që ndodhën në një kohë, domethënë uzlah (ekzil), është më mirë se të përziera, në mënyrë që një ekzil musliman në një luginë të largët apo vend, dhe ai adhuroi Zotin e tij, të mbijetuarit e njeriut të krimit atë dhe nga vetë krimin për njerëzit. Në këtë rast ka shumë hadithe që shumë, edhe pse origjina ligjore si të përfshira në hadithin e Ibn Umerit anhu-së.
"Kuptimi: Besimtari i cili mund të shoqërohem me njerëzit dhe i durueshëm me krimet e tyre më mirë se besimtarët të cilët nuk do të merrni së bashku me njerëzit dhe nuk mund të presim për krimin e tyre" [1]
Kështu, Deulah Islamiyah-dyshim-si një mjet për të zbatuar ligjet e Zotit në tokë, dhe jo një destinacion.
Dhe përfshin një gjë e çuditshme ka ndodhur në shumicën e predikuesve: Ata japin vëmendje për çështjet që nuk janë në gjendje të zbatohet dhe të lënë detyrimin që është e lehtë për ata të kryejnë atë! Kjo është xhihadi kundër dëshirave të tyre, siç është thënë nga një predikues mysliman i cili i dha testament të pasuesve të tij me fjalët e tij:
"Kjo do të thotë: Faktorizimi Deulah islam në veten tuaj, Ai do të ngritur Deulah islam në tokë ju".
Edhe pse në të njëjtën kohë, ne kemi gjetur shumica e pasuesve të tij menyelisihi do, ata bëjnë pik tyre prozelitizmi është Njëshmëria e Allahut Plotfuqishëm në aspektin e ligjit, dhe ata e quajti atë në drejtim të famshme: "Al-Hakimiyah të Perëndisë". Nuk ka dyshim se ligji i takon vetëm All-llahut, nuk ka partner Atij në atë ose në terma të tjerë. Megjithatë, disa prej tyre janë njerëz të cilët janë dogmatik për shkollat ​​në të katër shkollat ​​në Islam e cila në këtë pikë, dhe kur solli atij, si-Suneti janë të qarta dhe autentike, ai tha: "Ai shkel madzhabku". Pra, ku është e vërteta arbitrojnë me atë që All-llahu e zbriti në drejtim të ndjekur Sunetin?. Dhe në mesin e tyre janë gjetur në mesin e atyre të cilët adhurojnë Allahun ndjekin-tarikat tarikat shufiah!. Pra, ku është e vërteta arbitrojnë me atë që All-llahu e zbriti në drejtim të monoteizmit?! Kështu që ata kërkojnë prej të tjerëve atë që ata nuk kërkojnë për veten e tyre.
Në të vërtetë, duke përfshirë edhe një gjë shumë e lehtë për ju është që të zbatojnë ligjin me atë që All-llahu e zbriti në drejtim të akides, adhurim dhe akhlakmu në aspektin e edukimit të fëmijëve tuaj në shtëpi, në kushtet e shitjes belimu, ndërsa ajo përfshin një gjë shumë e vështirë është që ju vendosë apo të heqë sundimtarët në shumicën e ligjeve të saj arbitrojnë me ndonjë gjë tjetër përveç atë që Allahu e shpall. Pra, pse e keni lënë atë gjë e lehtë dhe e vështirë për të bërë?.
Kjo tregon një nga dy mundësitë, të parë mundësinë e arsimimit të dobët dhe udhëzime, mundësia e dytë për shkak të akides së dobët që i inkurajon ata që të paguajnë më shumë vëmendje për atë që ata nuk mund të përballojë për të bërë atë të ndodhë në vend se të paguani vëmendje për atë që është ende brenda kufijve të aftësisë së tyre.
Në këtë kohë, unë nuk shoh por busied veten për të bërë tashfiyah dhe tarbiyah dhe njerëzore menda'wahi të akides dhe adhurimit të vërtetë. Çdo gjë ishte në përputhje me kufijtë e tyre përkatëse. All-llahu nuk e ngarkon një person, përveç në përputhje me aftësinë.Alamin Alhamdulillah Rabbil së.
Lutjet dhe paqja qofshin mbi lem selam Profetit Muhamed alejhi ue tonë dhe familjen e tij.

[Kopjuar nga libri et-Teuhid islamike Du'atal Awwalan Po, Teuhidi edicionet Indonezi, prioritet Një dhe Main, nga Shejh Muhamed el-Albani Nashiruddin, fq 52-56, botuar nga Dar al-Haq, përkthyesi Fariq Gasim Anuz]_________Shënim Foote[1]. Sahih Hadithi i transmetuar nga et-Tirmidhî (2507), Ibn Maxhe simbolit 4032), el-Buhari në el-Adabul simplex simbolit 388), Ahmedi (5/365), nga Shejh hadithit në mesin e shokëve të lem selam e sallallahu alejhi selam, të dhe është klasifikuar si sahih nga el-Albani në el-Saheehah simbolit 939)

Sahih ftuar prozelitizmi Need To Vjedhja vërtetë përpjekjet dhe të Qëndrueshëm
Prozelitizmi fton një nevojë sahih TE akidesREALLY PUNA DHE TË QËNDRUESHËM D
NgaShejh Muhamed el-Albani Nashiruddin


Daveti ftuar të monoteizmit dhe monoteizmi vendosur në zemrën e njeriut kërkon që të mos lëmë përmes vargjeve pa detaje si, ku në ditët e para. Kjo është për shkak se, së pari ata të kuptojnë frazat arabe me lehtësi, dhe këto të fundit, sepse kur nuk ka asnjë devijim në aspektin e akides që dolën nga shkencën e kelamit dhe të filozofisë së shkencës në krahasim me një akide të drejtë. Gjendja jonë në këtë kohë është e ndryshme nga kushtet e muslimanëve në ditët e para. Pra, ne nuk duhet të supozojmë se prozelitizmi mori për të korrigjuar akiden në gjendje është e lehtë për të si ditët e para. Dhe unë dua ta mbyll këtë me një shembull që në këtë shembull dy njerëz nuk janë në kundërshtim me njëri-tjetrin, Perëndia i gatshëm, që është:
Në mesin e lehtësuar kur dihet se sahabët dëgjuar hadithin e lem selam e sallallahu alejhi selam direkt, atëherë tabi'in dëgjuar hadithet direkt nga miqtë e ... Kështu ne gjejmë tre breza që kanë dëshmuar mirësinë. Dhe ne pyesim: A është në atje, kur nuk është një shkencë quhet shkenca e hadithit? Përgjigja është "jo". Dhe nëse nuk kishte vend për shkencë, kur është quajtur shkenca Xherh ta'dil wa? Përgjigja është "jo". Sa për tani, një person duhet të ketë dy shkenca prokurori është shkencë, shkenca është përfshirë farz kifaya. Kjo ishte ajo e një alimi 'në të pranishëm në gjendje të gjejnë një hadith është sahih apo daif.
Pastaj biznesi nuk është e lehtë, pasi që këto çështje janë konsideruar të lehta për miqtë, për miqtë morën hadithet nga shokët e tjerë që ishin siguruar nga dëshmitë e Allahut në Plotfuqishmit e tyre ... deri në fund. Pra, asgjë nuk është si është e lehtë, jo të lehtë në të shkencës aktuale në aspektin e qartësisë dhe besimin në burimet shkencore vendim. Prandaj, duhet të ketë vëmendje serioze të këtij problemi si duhet të jetë në rregull në lidhje me problemet rreth nesh, si myslimanë sot kur problemi nuk është e ndarë nga gjeneratat e mëparshme të muslimanëve nga ana e papastërtive aqidah se shkaku ( ) problemet të problemeve dhe të çojë në të dyshimta, dyshimtë nga ekspert-premtuara risitë aqidah që devijojnë nga e menhexhit autentike dhe e vërtetë me emra të ndryshëm, duke përfshirë thirrjen për të ndjekur Kuranin dhe Sunetin sipas mendimit të tyre , njihen si nga ata që i përshkruajnë (vetë) në shkencën e kelamit.
Dhe kjo është e mirë këtu ne përmendim disa prej asaj që gjendet në hadithin në lidhje me të, të tilla se 'alejhi ue sel-lem, kur ai përmendi për ghuraba-lAllahu' e Profetit (personat e huaj) në një hadith, të hadithit, ai ka thënë:
"Kjo do të thotë:" Për një person në mesin e atyre pesëdhjetë-shpërblim "Ata (Shoqëruesit) thanë (50 shpërblim) nga ne apo nga ata, po, i Dërguari i All-llahut, Ai u përgjigj:? '. Nga ju" [1]
Dhe kjo përfshin nga tjetërsimi i Islamit është në momentin në të cilin tjetërsimi nuk është rasti në kohën e gjeneratave të mëparshme. Nuk ka dyshim, se gjatë gjeneratave të hershme të tjetërsimit është tjetërsimi midis shirkut të qartë dhe teuhid të pastër nga të gjitha njollë, në mes të qenët i pafe e vërtetë të besimit të vërtetë. Sa për tani ni është problemi që kanë ndodhur në mesin e muslimanëve vetë, shumica e tyre e mbushur me tauhidnya njollë Shirk, besoj atij për të adhuruar tjetër përveç Allahut, dhe ai e pranoi besimin.
Këto çështje duhet të adresohen të parë. Dhe së dyti, nuk duhet disa njerëz thonë: "Ne duhet të shkojë në fazën tjetër përveç fazën e monoteizmit, që është politika"! Sepse e parë në davet islam është Daveti në të djathtë (dmth. prozelitizmi të ftojë për të vërtetën) nuk është i përshtatshëm për ne që të thonë: "Ne jemi arabët dhe Kurani poshtë me gjuhën tonë" Dhe mbani në mend se arabët në këtë kohë është i ndryshëm nga Ajam e arabë 'të cilët e kuptojnë gjuhën e tyre. Kjo çoi larg nga libri i Zotit të tyre dhe Sunetin e Pejgamberit të tyre.
Dhënë se ne jemi arabë dhe e kanë kuptuar kuptimin e vërtetë të Islamit, por nuk kërkon që ne të mobilizuar qenieve politike dhe njerëzore me lëvizjet politike dhe për të mbajtur ata të zënë me politikë, por tani ajo është obligim i tyre për të kuptuar Islamin në aspektin e akides, të adhurimit, të muamalah , dhe moralin! Unë nuk jam i sigurt se sot ka një komb i përbërë nga miliona njerëz kanë për të kuptuar Islamin në një kuptim të saktë të Islamit në drejtim të akides, të adhurimit dhe moralit, dhe ata kanë qenë të arsimuar në të.

[Kopjuar nga libri et-Teuhid islamike Du'atal Awwalan Po, Teuhidi edicionet Indonezi, Priorias parë dhe kryesor, nga Sheikh Muhamed Al-Albani Nashiruddin, fq 36-40, botuar nga Dar al-Haq, përkthyesi Fariq Gasim Anuz]_________Shënim Foote[1]. [Sahih Hadithi: Transmeton eth-Thabrani në Mu'jam El-Kabir (10/225) Nr 10 394, nga hadithi i Ibn Mesudi radiallahu Allahut. Dhe ky hadith ka një dëshmor të hadithit të 'Ukbe bin Ghazwan një nga shokët e Allahut anhu Transmetuar nga el-Bazzar, si edhe në Al-Zaqaid simbolit 7282). Dhe ky hadith ka edhe një tjetër dëshmor për hadithin e Ebu el-anhu Khusyani Tsa'labah Allahut transmetuar nga Ebu Dautit (4341). Dhe është klasifikuar si sahih nga el-Albani në el-Saheehah (494)
Burimi: http://almanhaj.or.id

No comments:

Post a Comment