Monday, March 12, 2012

20 Kesalahan Dalam mengamalkan aqidah

20 Kesalahan Dalam mengamalkan aqidah
Ini merupakan kesalahan penting di tengah-tengah masyarakat muslimin dewasa ini. Mereka mencukupkan (لا إله إلا الله) hanya di lisan saja tanpa menyedari, bahawa kalimat tauhid ini menuntut perkara-perkara lain.


 
Diantara perkara-perkara yang dituntut adalah nafi dan itsbat. Nafi maknanya ialah seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid ini harus membuang semua bentuk peribadaatan kepada selain Allah.

 
Makna itsbat adalah menetapkan semua bentuk-bentuk peribadatan hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya.

 
Maksudnya adalah pemurnian agama itu hanya untuk Allah dan kufur (mengingkari) terhadap sesembahan selain.
Berdasarkan firman Allah: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyeru), "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu." (An-Nahl 36). Oleh kerana itu dalam melafazkan kalimat tauhid ini harus ada konsekwensi yang mesti dipenuhi. Iaitu mengesakan Allah yang disertai ketaatan dan ketundukan untuk melaksanakan perintahNya dan mejauhi larangan-laranganNya.

 
Bukan hanya sekadar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja tanpa diiringi dengan pengingkaran terhadap thagut.


Orang Mukmin Akan Melihat Allah Di Akhirat
Kaum mukminin mengimani akan melihat Allah dengan mata kepala sendiri di akhirat, termasuk salah satu wujud iman kepada Allah, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya.
Mereka akan melihatnya secara jelas, bagaikan melihat matahari yang bersih, sedikitpun tiada terliputi awan. Juga bagaikan melihat bulan pada malam purnama, tanpa berasak-desakan.

 
Demikian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskannya dalam Al Aqidah Al Wasithiyah. Dan ini merupakan kesepakatan Salafush Shalih Radhiyallahu 'anhum. Imam Ibnu Abi Al Izz Al Hanafi, pensyarah kitab Aqidah Thahawiyah, menegaskan bahawa jelasnya kaum mukminin melihat Tuhan-nya pada hari akhirat nanti, telah dinyatakan oleh para sahabat, tabi'in, serta para imam kaum muslimin yang telah dikenal keimaman mereka dalam agama.

 
Begitu pula para ahli hadith dan semua kumpulan Ahli Kalam yang mengaku sebagai Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

 
Mengapa demikian? Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, salah seorang ulama senior di Saudi Arabia, menjelaskan: "Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan hal tersebut dalam KitabNya; Al-Quran Al Karim. Begitu pula Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun telah menyiarkan dalam Sunnahnya. Barangsiapa yang tidak mengimani kejadian ini, bererti ia mendustakan Allah, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. Sebab orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya, akan beriman pula kepada segala yang dibawa oleh ".


Memahami Al Awwal, Al Akhir, Azh Zahir Dan Al Bathin
Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan salah satu rukun penting dalam beriman kepada Allah yang mempunyai empat rukun, iaitu: Beriman kepada sambungan Allah, beriman kepada Rububiyah Allah, beriman kepada Uluhiyah Allah dan beriman kepada Asma 'wa Sifat (nama-nama serta sifat-sifat) Allah.

 
Tidak boleh dibayangkan seseorang yang ingin menyembah Allah tetapi tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Ia boleh terjebak dalam kesalahan fatal yang boleh mengakibatkan kemalangan di dunia dan di akhirat.

 
Minimal, tidak boleh sempurna dalam beribadah. Sebagai contoh, seseorang menyangka bahawa Allah adalah bapa.Maka ketika ia memanggilNya dengan nama bapa, Allah tidak akan memenuhi panggilannya, kerana bapak bukan panggilan untukNya. Dan itu merupakan kekufuran.
Contoh lain, seseorang menyangka bila Allah menyenangi suatu perbuatan tertentu. Misalnya, perbuatan yang dianggap Islami, padahal tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam atau para sahabatnya. Jelas merupakan perbuatan yang dibenci dan buruk. Sebab Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya, sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah n, sedangkan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan secara baru dalam agama .. dan sebagainya.


Mengapa Tidak Semakin Mendekat Kepada Allah?

Kenyataannya, banyak orang sekarang tidak bertambah dekat kepada Allah pada saat mendapat himpitan keadaan yang berat seperti bencana dan lain-lain. Sebaliknya justeru semakin durhaka kepadaNya Azza wa Jalla. Mereka bukan memohon pertolongan kepada Allah, tetapi malah mencari penyelesaian dan alternatif lain yang justeru mendatangkan murkaNya.

 
Ironisnya, hal ini dilakukan oleh sebahagian kaum Muslimin dewasa ini yang hidup di era moden. Padahal kaum musyrikin pada masa jahiliyah di Arab dahulu ketika dihadapkan pada keadaan genting di mana nyawa seakan berada di hujung tanduk, mereka akan berlindung kepada Allah dengan tulus ikhlas dan memurnikan ketaatan hanya kepadaNya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Maka apabila mereka naik kapal mereka berdo'a kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).

 
Mereka dengan ikhlas kembali kepada Allah pada saat mengalami keadaan genting, meskipun mereka kembali lagi pada kemusyrikannya setelah terbebas dari kesulitan. Tetapi banyak orang sekarang, walaupun terhimpit oleh keadaan yang menyulitkan, bahkan terancam oleh kematian, seakan-akan tidak meyakini bahawa Allah-lah satu-satunya penolong yang kuasa melepaskan seseorang dari kesulitan
Larangan Berkata .. Seandainya ...

Tentang perkataan "seandainya" yang dimaksudkan untuk mengkhabarkan, maka hal ini harus dirinci. Kalau khabar yang diberitakan itu benar sesuai dengan kenyataan, maka tidak mengapa. Tetapi, bila maksud perkataan ini bersandar kepada apa yang menjadi penyebab, maka dalam hal ini ada tiga keadaan:

 
Bila sebabnya samar yang tidak punya pengaruh apa-apa, seperti mengatakan "bila bukan kerana Wali Fulan, maka tidak akan terjadi begini". Perkataan seperti ini adalah syirik akbar (syirik besar), kerana dengan ucapannya ini, dia meyakini bahawa wali Fulan mempunyai kemampuan untuk berbuat di alam ini, padahal ia sudah mati.

 
Disandarkan kepada sebab yang benar, ditetapkan berdasarkan syar'i atau empiris. Demikian ini hukumnya boleh, dengan syarat tidak meyakini bahawa sebab itulah yang berpengaruh langsung, dan tidak melupakan penyebab utamanya, iaitu Allah. Dalilnya adalah ucapan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang bapa saudaranya (Abu Talib), beliau Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya bukan kerana aku, maka dia (Abu Talib) pasti berada di kerak neraka".
Disandarkan kepada sebab yang nyata, akan tetapi tidak jelas keterkaitan sebabnya, sama ada secara empiris ataupun secara syar'i. Ini termasuk syirik kecil. Contohnya, kalung yang dianggap jimat, dan dikatakan jika kalung dimaksudkan boleh mencegah pengaruh mata jahat (ain) dan yang seumpamanya.
Penetapan yang demikian, iaitu adanya sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sebab bagi hal tersebut, maka dia menganggap kesatuan bagi Allah dalam menetapkan sebab.
Rasul Tugas Dan Kekhususannya

Menjadi saksi sampainya hujah kepada manusia. "(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia.

 
Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri.

 
Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Di dalam muqadimah kitabnya, Imam Abul Qasim Al Ashbahani menyatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan tanda-tanda kebenaran lalu menjelaskannya, dan telah memunculkan Mahaj agama ini lalu menerangkannya.

 
Dialah yang telah menurunkan Al-Quran lalu seluruh hujjah ada padanya dan mengutus Muhammad sebagai Rasul, sehingga memutuskan seluruh alasan (uzur). Lalu Rasulullah menyampaikan, bersungguh-sungguh dan berjihad, serta menjelaskan kepada umat ini jalan (kebenaran). Juga menyampaikan kepada mereka syariat, agar mereka tidak menyatakan "Belum datang kepada kami pemberi khabar gembira (basyir) dan pemberi peringatan (nadzir) '." Demikianlah beberapa tugas penting para nabi dan rasul.


Hidayah Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Dalam kitab Fathul Majid, Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Asy Syaikh menukil perkataan Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir ayat ini: "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, 'Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi , 'ertinya, (memberi hidayah atau petunjuk) itu bukan urusanmu.

 
Akan tetapi, kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia-lah yang mempunyai hikmah yang mendalam dan hujjah yang mengalahkan.\

 
Hal ini sesuai dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ertinya: 'Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat hidayah, akan tetapi Allah-lah yang memberi hidayah (memberi taufiq) kepada siapa yang Dia kehendaki. (Al-Baqarah: 272). Begitu juga firmanNya: Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. (Yusuf: 103). "

 
Dalam kitab At Tamhid Li Syarh Kitabit Tauhid, Syaikh Shalih bin 'Abdul' Aziz Alu Asy Syaikh berkata: 'Hidayah yang dinyatakan oleh Allah tidak dimiliki oleh Rasulullah Shllallahu' alaihi wa sallam di sini ialah hidayah taufik, ilham dan bantuan yang khusus. Hidayah inilah yang disebut oleh ulama sebagai hidayah at taufiq wal ilham. Iaitu, Allah l menjadikan dalam hati seorang hamba kemudahan secara khusus untuk menerima petunjuk


Kekalkah Siksa Neraka?

As Safarini. Setelah beliau menyebutkan sebahagian ayat-ayat yang menjelaskan kekalnya azab neraka, dan menyebutkan hadis disembelih kematian, beliau berkata, "Dengan ayat-ayat yang nyata dan hadis-hadis sahih yang telah kami sebutkan, nyatalah kekalnya penduduk syurga dan neraka dengan kekekalan selama-lamanya .
Syurga kekal bersama kenikmatannya, dan neraka kekal bersama siksanya yang pedih. Telah terjadi ijma 'Ahlus Sunnah Wal Jama'ah terhadap hal ini. Mereka telah ijma ', bahawa siksaan terhadap orang-orang kafir tidak akan terputus, sebagaimana kenikmatan penduduk syurga tidak akan terputus. ". Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Para pendahulu umat ini, imam-imamnya, dan seluruh Ahlus Sunnah Wal Jama'ah telah sepakat, bahawa ada sebahagian makhluk yang tidak akan binasa, tidak akan hancur sama sekali. Seperti syurga, neraka, 'arsy, dan lain-lain. ". Syaikhul Islam juga menyatakan, "Pemeluk agama Islam semua mengatakan, syurga dan neraka tidak ada akhirnya. Kedua-duanya terus-menerus kekal. Demikian juga penduduk syurga, terus-menerus di dalam syurga, bersenang-senang. Dan penduduk neraka di dalam neraka diseksa. Hal itu tidak ada akhirnya. "

Apakah Neraka Kekal?
Yang saya tanyakan bagaimana yang benar dari permasalahan ini menurut aqidah ahlus sunnah wal jama'ah.Apakah benar azab neraka itu tidak bersifat kekal? Kalau memang benar lalu apa bezanya orang Islam dengan orang kafir kalau sama-sama akan keluar atau bebas dari azab neraka.
Kalau memang benar maka orang kafir akan tetap memilih pada kafir, orang musyrik tetap memilih pada kemusyrikannya, tidak mahu masuk Islam, karena toh akan keluar juga atau bebas dari azab neraka.
Benarkah perkataan Ibnu Qayyim bahawa para ulama belum ijma 'atau sepakat akan kekalnya azab neraka? Bagaimana hakikat sebenarnya dari masalah ini? Bukankah Ibnul Qayyim adalah seorang ulama ahlus sunnah yang besar. Mengapa pendapat berbeza dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang sepanjang yang saya ketahui mengatakan adanya kekal azab neraka kekal bagi orang-orang kafir, orang-orang munafiq, orang-orang musyrik, dan bagi iblis serta syaitan. Saya mohon agar dewan redaksi boleh menjawabnya melalui rubrik soal-jawab atau kalau perlu membahasnya secara khusus agar boleh hilang segala macam syubhat dan kerancuan tentang permasalahan ini.


Al-Ghaniyyu, Allah Maha Kaya
Allah Azza wa Jalla Maha kaya dengan dzat-Nya, yang memiliki kekayaan yang mutlak dan sempurna dari seluruh sisi dan pandangan lantaran kesempurnaan dzat-Nya dan sifat-Nya yang tidak tersentuh oleh kekurangan dari arah mana-mana.

 
Ini tidak mungkin terjadi kecuali kerana Allah Azza wa Jalla adalah Dzat yang Maha kaya dan lantaran sifat kaya (berkemampuan) sudah lazim pada dzat-Nya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla Maha Pencipta, Pemberi rezeki, dan Maha pengasih serta yang melimpahkan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla juga Maha kaya, tidak memerlukan seluruh makhluk dari sisi mana-mana.

 
Para makhluk-Nya itu pasti memerlukan-Nya dalam keadaan apapun. Mereka tidak boleh mengesampingkan curahan kebaikan, kemurahan, pengaturan dan pemeliharaan-Nya, baik yang bersifat umum mahupun khusus dalam sekelip mata sekalipun. Di antara wujud kesempurnaan kekayaan-Nya:
Sesungguhnya perbendaharaan langit dan bumi seluruhnya ada di tangan-Nya, dan kedermawanan-Nya kepada para makhluk datang secara berterusan sepanjang malam dan siang, dan kedua tangan-Nya selalu memberi di setiap waktu.


Rabb, Maha Memiliki Rububiyyah

Ar-Rabbu bererti Murabbi (pembina, pemelihara dan pendidik) seluruh alam semesta, dengan cara menjadikan mereka, menyediakan pelbagai peralatan bagi mereka dan memberikan berbagai kenikmatan besar buat mereka yang bilamana nikmat ini hilang, maka tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup.

 
Oleh itu, nikmat apa saja yang mereka peroleh, tidak lain hanyalah berasal dari Allah. Sementara itu tarbiyah (pemeliharaan dan pendidikan) Allah terhadap makhluk-Nya ada dua macam, iaitu tarbiyah awam dan tarbiyah khusus.Tarbiyah am, ialah pembinaan dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh Allah terhadap segenap makhluk-Nya; dengan cara menciptakan, memberikan rezeki, dan membimbing mereka (termasuk bimbingan secara naluri, Pen.) Menuju segala apa yang maslahat bagi mereka hingga dapat bertahan hidup di dunia.
Sedangkan tarbiyah khusus ialah, tarbiyah yang diberikan secara khusus kepada para wali-Nya. Allah membina, mentarbiyah serta memelihara mereka dengan keimanan.Memberikan taufiq kepada mereka untuk beriman.Menjadikan mereka terus meningkat kesempurnaan dirinya dan menyingkirkan segala penghalang serta penghalang yang dapat menghalang mereka dari keimanan. Jadi, pada hakikatnya, tarbiyah khusus dari Allah ialah tarbiyah dalam bentuk taufik menuju segala kebaikan dan dalam bentuk pemeliharaan dari segala kejelekan.


Rahsia Dibalik Nama Allah, As-Salam

Makna as-Salâm dalam ucapan as-salamu 'alaikum, ada dua. Pertama, (semoga) barakah nama Allah as-Salâm tercurah kepada kalian. Oleh kerana itu, tidak dibenarkan melontarkan salam kepada orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab.
Kerana as-Salâm merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, tidak boleh meminta keberkatan bagi orang kafir dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kedua, keselamatan yang dimohonkan ketika ucapan salam. Kedua-dua makna ini sama-sama benar.Maksudnya, barang siapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama-Nya yang baik, untuk dia meminta dalam setiap permintaan dan bertawassul kepada-Nya dengan nama Allah yang sesuai dengan permintaannya.

 
Jika hal ini sudah jelas, maka ketika seseorang meminta keselamatan (as-Salaamah) yang merupakan bahagian terpenting dalam hidupnya, maka dia menyebut nama Allah "As-Salaam". Jadi, ucapan as-salamu 'alaikum termasuk nama Allah, as-Salâm, dan memohon keselamatan dari-Nya.Apabila hal ini sudah jelas, maka terbukalah tabir hikmah (rahsia) pengucapan salam ketika seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, bukan dengan doa atau ucapan lain.

 
Kerana, setiap umat mempunyai ucapan salam tersendiri, seperti "selamat pagi", "semoga engkau berumur panjang", dan lain-lain. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kaum muslimin ucapan selamat di tengah-tengah mereka dengan ucapan "as-salamu'alaikum".


Iman Kepada Takdir Membawa Sukses Dunia - Akhirat
Ada dua kubu ekstrim yang saling bertentangan arah dan sama-sama sesat dalam hal ini. Satu kubu menolak takdir.Mereka adalah Qadariyah dan Mu'tazilah serta pengikutnya.Sedangkan kubu lainnya menetapkan takdir secara salah.Mereka adalah golongan Jabriyah dan pengikutnya. Hanya kumpulan yang berada di tengah-tengah dua kubu itulah kelompok yang benar.

 
Kelompok ini adalah kelompok asli umat Islam yang memahami takdir serta mengimaninya secara profesional, sesuai dengan dalil al Quran dan Sunnah sebagaimana difahami oleh Salafush Shalih. Beriman kepada takdir, yang baik mahupun yang buruk, hukumnya wajib, kerana ia merupakan salah satu di antara rukun iman yang enam.


Adalah sangat ironis jika seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia ragu bahkan ingkar terhadap takdir, walaupun tidak total.

 
Seseorang yang tidak beriman kepada takdir dan mengingkarinya, maka ia kafir. Dalam hubungannya dengan kes pengingkaran terhadap takdir ini, Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'i, menceritakan laporannya kepada Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu tentang Ma'bad al Juhani, tokoh Mu'tazilah pertama yang mengheret penduduk Basrah pada penolakan terhadap takdir. Maka Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhu mengatakan: "Jika engkau berjumpa dengan orang-orang itu, katakan kepada mereka bahawa aku berlepas diri dari golongan mereka dan mereka terlepas dari golonganku".

Penjabaran Makna Nama Allah Azza Wa Jalla Al-Karîm
Al-Karîm adalah yang mulia dalam segala hal, yang amat banyak pemberian dan kebaikannya, baik ketika diminta atau tidak.

 
Nama al-Karîm menunjukkan kesempurnaan kemuliaan Allah Azza wa Jalla dalam zat dan segala sifat serta perbuatan-Nya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Nama Allah al-Karîm merangkumi makna kedermawanan, juga makna kemuliaan dan keluhuran, serta bermakna kelembutan dan memberi kebaikan".

 
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Secara global, makna al-Karîm adalah dzat yang suka memberi kebaikan yang banyak dengan amat mudah dan gampang. Lawannya, orang pelit yang amat sukar dan jarang mengeluarkan kebaikan".

 
Diantara makna al-Karîm, Allah Azza wa Jalla berbuat baik kepada seluruh makhluk tanpa sebuah kewajiban yang mesti mereka lakukan. Semua kebaikan yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk adalah semata-mata atas kemurahan-Nya kepada para makhluk. Kemudian, sebagai (cermin) sifat karom-Nya, Allah Azza wa Jalla memaafkan sesuatu hak yang wajib diserahkan kepada-Nya. Allah Azza wa Jalla memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajipan kepada Allah. Kerana nama Allah al-Karîm beriringan dengan nama Allah al-'Afuww (Maha Pemberi Maaf),


Bersenda Gurau Dengan Menyebut Nama Allah, Al-Qur'an Dan Rasul
Belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al Qur `an ini, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan". Maksudnya, menunjuk kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat yang ahli baca Al Qur `an . Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya: "Omong kosong yang kamu katakan. Bahkan kamu adalah munafik. Nescaya akan aku beritahu kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam". Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam untuk memberitahu hal tersebut kepada beliau.


 
Tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Allah kepada Beliau. Ketika orang itu datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah dia kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah! Sebenarnya kami hanya bersenda-garau dan berbual sebagaimana perbualan orang-orang yang bepergian jauh untuk pengisi waktu saja dalam perjalanan kami ". Ibnu Umar berkata, "Sepertinya aku melihat dia berpegang pada tali pinggang pelana unta Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan kedua-dua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata:

 
"Sebenarnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja". Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Apakah terhadap Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?"


Hakikat Yang Terlupakan Dari Imam Asy-Syafi'i Dan Kesamaan Aqidah Imam Empat
Kita mendapati sejumlah orang mengaku bermazhab Imam Malik dalam masalah furu ', namun tidak memahami dari mazhab beliau kecuali tidak bersedekap dalam solat. Mereka menyelisihi aqidah Imam Malik yang Sunni dan Salafi. Juga kita mendapati selain mereka mengaku berada di atas mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam masalah furu ', dan tidak memahami dari madzhabnya kecuali masalah menyentuh wanita membatalkan wudhu.
Dan, seandainya isterinya menyentuh walaupun tidak sengaja, maka ia sangat marah sambil berteriak: "Sungguh kamu telah membatalkan wudhu 'ku, wahai perempuan!".Apabila ditanya, tentang siapakah Imam Asy-Syafi'i tersebut, siapa namanya dan nama bapanya, nescaya sebahagian mereka tidak dapat memberikan jawapan kepada, dan ia tidak mengenal tokoh tersebut; dalam masalah aqidah, ia menyelisihi aqidah Imam Asy-Syafi'i, dan dalam masalah furu 'ia tidak mengerti dari mazhab beliau kecuali sangat sedikit.
Makna Syahadat

Perbincangan saya kepada anda semua, seputar rukun pertama dari rukun-rukun Islam, rukun yang terbesar dari rukun-rukun Islam yang lima. Iman seseorang tidak akan tegak, kecuali dengannya.
Barangsiapa yang tidak mewujudkannya, maka dia bukanlah seorang muslim. Dan barangsiapa yang membatalkannya, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga baginya, tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim tidak memiliki para penolong.

 
Rukun Islam pertama itu adalah syahadat Laa ilaaa illa Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah kalimat thayyibah (yang baik), yang lebih berat dalam timbangan daripada seluruh langit dan bumi. Ini adalah kalimat pembuka (kunci) Islam.

 
Kita mengajarkannya kepada anak-anak kita, pertama kali yang dia katakan, dan lafaz-lafaznya mengetuk pendengaran-pendengaran mereka pada waktu pertama kali dia turun dari perut ibunya. Kita juga mengajarkannya kepada orang-orang yang akan mati di antara kita pada waktu sakaratul maut.

 
Kita terus berjalan di atasnya, kita mengamalkannya disertai akibat-akibatnya, agar kita selamat pada hari Kiamat. Kita semua menghafalnya, baik orang Arab mahupun bukan Arab, orang kulit putih mahupun orang kulit hitam, orang buta huruf mahupun orang 'alim. Kita semua hafal kalimat ini.

Pendapat Imam Syafie Tentang Tauhid
Imam Ibn al-Qayyim menuturkan dalam kitabnya Ijtima 'al-Juyusy, sebuah riwayat dari Imam Syafie, bahawa beliau berkata: "Berbicara tentang Sunnah yang menjadi pegangan saya, shahib-shahib (murid-murid) saya, begitu pula para ahli hadis yang saya lihat dan saya ambil ilmu mereka, seperti Sufyan, Malik, dan lain-lain, adalah iqrar seraya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allakh, dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah, serta bersaksi bahawa Allah adalah di atas 'Arsy di langit, dan dekat dengan makhluk-Nya, terserah kehendak Allah, dan Allah itu turun ke langit terdekat pada bila-bila saja Allah berkehendak. "
Imam adz-Dzahabi meriwayatkan dari al-Muzani, katanya: "Apabila ada orang yang mengeluarkan unek-unek yang berkaitan dengan masalah tauhid yang ada dalam hati saya, maka itu adalah Imam Syafie."
Larangan Imam Malik Terhadap Ilmu Kalam dan Berdebat Dalam Agama
Imam Ibn 'Abdil Bar meriwayatkan dari Mus'ab bin Abdullah bin az-Zubairi, katanya, Imam Malik pernah berkata: "Saya tidak menyukai Ilmu Kalam dalam masalah agama, warga negeri ini juga tidak menyukainya, dan melarangnya, seperti membicarakan pendapat Jahm bin Shafwan , masalah qadar dan sebagainya.
Mereka tidak menyukai Kalam kecuali di dalam terkandung amal. Adapun Kalam di dalam agama, bagi saya lebih baik diam saja. kerana hal-hal di atas. Imam Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi, katanya, saya mendengar Imam Malik berkata: "Seandainya ada orang melakukan dosa besar seluruhnya kecuali menjadi musyrik. Kemudian dia melepaskan diri dari bid'ah-bid'ah Ilmu Kalam ini, dia akan masuk syurga. "

sumber: http://almanhaj.or.id

No comments:

Post a Comment