Wednesday, March 7, 2012

Keutamaan perjalanan ber-Haji Dan Umrah ke Mekah, Arab Saudi

Keutamaan perjalanan ber-Haji Dan Umrah ke Mekah, Arab Saudi
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam berkhutbah di tengah-tengah kami, beliau bersabda: "Telah diwajibkan ke atas kamu ibadah haji, maka tunaikanlah (ibadah haji tersebut)." \
Lalu ada seorang berkata, "Adakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Lalu beliau diam sampai orang tersebut mengatakannya tiga kali, kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Andaikata aku menjawab ya, nescaya akan menjadi suatu kewajiban dan nescaya kamu tidak akan mampu (melaksanakannya). "

 
Kemudian beliau bersabda, "Biarkanlah aku sebagaimana aku membiarkan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah banyak bertanya dan banyak berselisih dengan Nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kamu, maka laksanakanlah semampu kamu.Dan apabila aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah. "
Haji Anak Kecil Dan Budak, Haji Bagi Wanita
Kemampuan boleh terealisir dengan keadaan sihat serta mempunyai sesuatu yang cukup untuk pulang pergi, lebih dari keperluannya dan keperluan orang yang menjadi tanggungannya serta aman dalam perjalanannya.
Disyaratkannya sihat, berdasarkan hadis Ibnu 'Abbas bahawa seorang wanita dari Khats'am berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah wajib untuk menunaikan haji sementara ia adalah orang yang sudah tua sekali tidak mampu untuk duduk di atas kenderaan, apakah boleh aku menghajikannya?"

 
Beliau bersabda, "Hajikanlah dia." Adapun mempunyai sesuatu yang cukup melebihi keperluannya dan keperluan orang yang menjadi tanggungannya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Cukuplah seseorang itu berdosa kalau ia mensia-siakan orang yang menjadi tanggungannya."
Disyaratkan adanya keselamatan, kerana mewajibkan haji tanpa adanya keselamatan merupakan suatu yang berbahaya dan hal ini secara syari'at harus ditiadakan. Haji bagi wanita: Apabila syarat-syarat kemampuan telah dipenuhi pada seorang wanita, maka ia wajib menunaikan haji sepenuhnya seperti laki-laki.

 
Hanya saja ada syarat tambahan iaitu hendaknya ditemani oleh suami atau mahramnya. Kalau ia tidak mendapatkannya, maka ia tidak dinamakan mampu.
Miqat (Waktu Atau Tempat Yang Ditentukan)
Setiap orang yang menunaikan ibadah haji harus menggabungkan di antara haji dan umrah, entah umrahnya dilakukan terlebih dahulu kerana ia belum membawa haiwan sembelihan dan inilah haji Tamattu ''-atau 'umrahnya bersamaan dengan haji kerana ia membawa haiwan korban, dan inilah haji Qiran-.
Entah yang mana saja yang ia kerjakan, maka ia telah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, walaupun Tamattu' 'lebih utama dari pada Qiran, sebagaimana yang telah kami jelaskan.
Selanjutnya kita harus mengetahui bahawa seseorang yang mengerjakan haji Ifrad atau Qiran yang tidak membawa haiwan sembelihan walaupun wajib bagi mereka bertahallul dari ihramnya apabila mereka tawaf dan sa'i.
Mereka kadang tidak menjumpai waktu yang cukup untuk bertahallul dari ihramnya, kemudian memulakan manasik haji sebelum waktu wukuf di 'Arafah berakhir. Oleh kerana itu, orang yang berihram untuk haji Ifrad dan Qiran yang tidak membawa haiwan korban boleh tetap berihram tidak bertahallul dari ihramnya kecuali setelah melempar jamrah 'Aqabah pada hari an-nahr (10 Dzul Hijjah) jika waktu untuk bertahallul dan berihram kembali untuk haji tidak cukup.

Ambillah Manasik Hajimu Dariku (Sifat Haji Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam)
Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya ia berkata, "Kami masuk menemui Ja-bir bin 'Abdillah, ia bertanya tentang orang yang datang, hingga sampailah padaku, aku pun berkata,' Aku Muhammad bin 'Ali bin Husain . 'Kemudian beliau mengarahkan tangannya ke kepala-ku, membuka baju luarku dan baju dalamku, serta meletakkan tangannya antara kedua-dua putingku sedangkan aku pada saat itu adalah anak yang baru dewasa.
Ia berkata, 'Selamat datang wahai anak saudaraku, bertanyalah apa sahaja yang engkau kehendaki.' Aku pun bertanya kepadanya, ia pada saat itu sudah buta. Waktu solat pun datang, ia berdiri dengan pakaian yang diselimutkan (ke badannya), setiap ia meletakkan pakaian itu di atas bahu, hujung-hujungnya terlepas kembali kerana sangat kecilnya pakaian tersebut, sedangkan selendang miliknya ia letakkan pada kayu tempat menggantung pakaian, beliau mengimami kami Setelah itu aku berkata,
'Beritahukanlah kepadaku tentang haji Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam. 'Beliau pun mengisyaratkan dengan sembilan jarinya, dan berkata,' Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'laihi wa sallam tinggal (di Madinah), tidak pergi haji selama sembilan tahun, kemudian pada tahun kesepuluh diumumkan kepada halayak bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam akan berangkat melaksanakan haji.
Sunah-Sunah HajiMandi ketika ihram: Berdasarkan hadis Zaid bin Tsabit bahawasanya beliau melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menukar pakaiannya untuk ihram lalu mandi.
Memakai minyak wangi di badan sebelum ihram: Berdasarkan hadis 'Aisyah ia berkata, "Aku pernah memberi wewangian Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam untuk ihramnya sebelum berihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan tawaf di Ka'bah."

 
Berihram dengan kain ihram (baik yang atas dan yang bawah) yang berwarna putih Berdasarkan hadis Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam berlepas dari Madinah setelah beliau menyisir rambut dan memakai minyak, lalu beliau dan para Sahabat memakai rida ' dan izar (kain ihram yang atas dan yang bawah). Adapun disunnahkannya yang berwarna putih
berdasarkan hadis Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda: "Pakailah pakaianmu yang putih, sesungguhnya pakaian yang putih adalah pakaian yang terbaik dan kafankanlah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengannya." Solat di lembah 'Aqiq bagi orang yang melaluinya. Berdasarkan hadis 'Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda di lembah 'Aqiq:" Tadi malam, telah datang kepadaku utusan Rabb-ku dan berkata,' Solatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakan (niatkan) umrah dalam haji. '"
Rukun-Rukun Haji, Hal-Hal Yang Diwajibkan Dalam Haji
Juga berdasarkan hadis ath-Tha-i, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di Muzdalifah ketika beliau keluar untuk solat, aku bertanya kepada beliau,' Wahai Rasulullah, aku datang dari gunung kembar Thaya, tungganganku telah kubuat lemah , dan diriku juga telah lelah, demi Allah aku tidak meninggalkan satu gunung pun kecuali aku berhenti di sana, apakah aku mendapatkan haji? '

 
Beliau menjawab. "Barangsiapa yang mengikuti solat kami (di Muzdalifah) lalu bermalam bersama kami hingga kami berangkat, dan sebelum itu dia benar-benar telah wukuf di 'Arafah pada malam atau siang hari, maka hajinya telah sempurna dan ia telah menghilangkan kotorannya." .
Menginap di Muzdalifah hingga terbit fajar dan solat Subuh di sana, Berdasarkan sabda beliau kepada 'Urwah pada hadits tadi, "Barangsiapa yang mengikuti solat kami (di Muzdalifah), lalu bermalam bersama kami hingga kami berangkat, dan sebelum itu dia benar-benar telah wukuf di 'Arafah pada malam atau siang hari, maka hajinya telah sempurna dan ia telah menghilangkan kotorannya. "

Hal-Hal Yang Terlarang Ketika Ihram
Diharamkan bagi seseorang yang telah berihram melakukan hal-hal sebagai berikut: Memakai pakaian yang dijahit.Berdasarkan hadis Ibnu 'Umar: "Bahawa seseorang bertanya,' Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? 'Beliau bersabda,' Tidak boleh memakai baju, serban, seluar, penutup kepala dan kasut kecuali seseorang yang tidak memiliki selipar, ia boleh menggunakan kasut, namun hendaknya ia memotong bahagian yang lebih bawah dari mata kaki. Dan hendaknya jangan memakai pakaian yang disapu minyak Za'faran dan Wars. '"

 
Bagi orang yang tidak mempunyai pakaian kecuali seluar dan kasut diberi keringanan memakai seluar dan kasut tanpa dipotong, berdasarkan hadis Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Aku mendengar Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam berkhutbah di 'Arafah,

 
'Barangsiapa yang tidak mempunyai sandal hendaknya ia memakai kasutnya dan barangsiapa yang tidak mempunyai izar (kain ihram) hendaklah ia memakai seluar, bagi orang yang berihram.' ". Menutup wajah dan kedua tangan bagi wanita. Berdasarkan hadis Ibnu 'Umar, bahawa Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam bersabda: "Bagi wanita yang berihram tidak boleh memakai niqab (penutup muka / cadar) dan sarung tangan." Ia boleh menutup mukanya jika ada laki-laki yang lewat, berdasarkan hadis Hisyam bin 'Urwah dari Fatimah binti al-Mundzir, ia berkata, "Kami menutup muka kami sedangkan kami tengah berihram dan bersama kami Asma' binti Abi Bakar ash-Shiddiq."
Hal-Hal Yang Membatalkan Haji, Hal-Hal Yang Diharamkan Di Kedua Kota Haram, Macam Dam Dalam Haji
Pengharaman dua kota suci ini adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua-dua Nabi dan Rasul-Nya, semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada keduanya.
 
Jika disebut dua kota haram, maka kedua-duanya adalah Makkah dan Madinah. Tidak boleh memutlakkan kata haram secara syar'i kecuali untuk kedua-dua bandar ini, tidak boleh memutlakkan kata haram secara syar'i untuk Masjid Aqsa, tidak juga untuk Masjid Ibrahim al-Khalil, kerana wahyu tidak menamakan haram kecuali Makkah dan Madinah.
Ini adalah penetapan undang-undang, akal manusia tidak mempunyai peranan dalam hal ini. Dalam dua kota haram ini diharamkan beberapa hal, apabila seseorang hidup di dalam kedua-dua bandar ini ia tidak boleh mengerjakan hal yang diharamkan tersebut atau orang yang datang berkunjung untuk menunaikan ibadah haji atau umrah atau untuk kepentingan lain.
 
Hal-hal yang dilarang itu sebagai berikut: Memburu haiwan dan burung, mengejarnya atau membantu untuk mengerjakan hal tersebut.
Memotong pokok-pokok dan durinya kecuali sangat diperlukan dan dalam keadaan kecemasan. Membawa senjata.Memungut barang yang ditemuinya di tanah haram Makkah bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Adapun bagi orang yang bermukim di sana ia boleh mengambilnya, lalu mengumumkannya. Perbezaan antara orang yang berhaji dengan orang yang tinggal di sana jelas.
U m r a h
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam umrah empat kali dalam empat tahun, beliau tidak pernah mengerjakan lebih dari satu kali umrah dalam satu perjalanan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang bersama beliau dari para Sahabat.\Tidak pernah diriwayatkan bahawa salah seorang di antara mereka menjamak dua umrah dalam satu perjalanan, baik pada saat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup mahupun setelah beliau wafat. Kecuali 'Aisyah ketika haidh dalam hajinya bersama Nabi Shallallahu' alaihi wa sallam, beliau memerintahkan kakak 'Aisyah,' Abdurrahman bin Abi Bakar, agar menemani 'Aisyah keluar menuju Tan'im, guna berihram untuk umrah. Sebab 'Aisyah menyangka umrah yang ia gabung dengan haji itu batal, ia pun menangis, kemudian Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam mengizinkannya umrah kembali guna mengibur hatinya.
Umrah yang dilakukan oleh 'Aisyah ini khusus bagi' Aisyah dengan dalil bahawa tidak pernah diketahui dari salah seorang Sahabat pun, baik laki-laki mahupun wanita, yang menunaikan umrah setelah haji dari Tan'im, sebagaimana yang dikerjakan 'Aisyah.
Menziarahi Kota Madinah Al-Munawwarah 
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia menyatakan bahawa hadis ini bersambung kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa." Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:" Solat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali solat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram.' "

 
Keutamaan yang khusus dimiliki oleh Masjid Nabawi yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tiga masjid ini dan kelebihan solat di dalamnya daripada solat di tempat lain. Barangsiapa yang datang melawat Masjid Nabawi hendaknya datang untuk mendapatkan pahala dan memenuhi panggilan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menganjurkan untuk melawat dan menziarahi Masjid Nabawi.

 
Tidak ada adab-adab yang dikhususkan untuk tiga masjid ini dari masjid-masjid yang lain, kecuali kerancuan yang boleh saja terjadi pada sebahagian manusia, akhirnya mereka menetapkan adab-adab khusus untuk Masjid Nabawi.Kerancuan ini tidak akan pernah terjadi seandainya kubur Rasulullah yang mulia tidak di dalam masjid.
Agar urusan ini menjadi jelas bagi kaum muslimin apabila ia datang ke Madinah dan ingin melawat Masjid Nabawi, kami akan membawakan adab-adab menziarahi masjid ini:
sumber: http://almanhaj.or.id

Lima alasan bagus untuk menempah bilik hotel selama perjalanan Haji dan Umroh di Arab Saudi di Agoda.

Lima alasan bagus untuk menempah bilik hotel selama perjalanan Haji dan Umroh selama di bandar-bandar Mekah, Madinah, Jeddah dan kota-kota lain di Arab Saudi dengan mengklik iklan agoda di sebelah kiri (kanan) atau ke bawah artikel ini atau di salah satu blog seperti tertera di bawah aetikel ini:


 
Lebih dari 170,000 hotel di seluruh dunia - lebih ditambah setiap hari
 
Dipercayai oleh lebih dari 4.000.000 pelanggan yang puas
 
1.2 juta ulasan hotel + pelanggan Agoda setiap tahun
 
Lebih dari 1.000 malam percuma ditebus setiap hari dengan mata reward
 
Dengan ketersediaan lebih dari 22.000 bandar di seluruh dunia
12 Hotel ditemui di Makkah City Center, 12 Terdapat

 
dariUSD 293satu malam Moevenpick Hotel & Residence Hajar Tower MakkahAbraj Al Bait dari King Abdul Aziz Gerbang P.O. Box 17700, Mekah / Makkah 21955 Fantastic 8.1based atas 86 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTerletak di tengah-tengah agama dari Makkah, hotel mewah 5-bintang menawarkan itu elegan bilik, suite dan pangsapuri perumahan, khusus direka bagi para tetamu untuk ...Lokasi ini berhampiran dengan Haram, tempat membeli-belah dan tempat makan. Hotel ini dilengkapi dengan sound system yang boleh mendengar Azan dan solat dari Masjidil Haram ...Zahrul, Malaysia 9 Februari 2012


 
dariUSD 547satu malam Makkah Hilton TowersPO Box 844, Mekah / Makkah Fantastic 8.5based atas 66 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarDengan bilik 599, hotel ini mempunyai semua amenity dan perkhidmatan yang anda inginkan dari hotel 4-bintang. Para tetamu akan mendapati pemain DVD / CD, dapur kecil, film in menunggu masuk ..Tempahan adalah benar dan Sarapan Pagi menakjubkan ...Abdulnasser, Qatar 27 Disember 2011


 
dariUSD 1.067satu malam Raffles Makkah PalaceP.O. Box 1281, Oum Al Qura St, Mekah / Makkah 21955 Hebat 9.5based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat Bandar Wi-FiSetiap bilik 209 di hotel 5-bintang baik mempunyai kemudahan unggul. Setiap bilik di hotel menawarkan tetamu pendingin hawa, bilik tidak merokok, jubah mandi. Kedai kopi, ...sangat baru dan itu adalah tujuh bintang dan saya mengesyorkan setiap orang yang ingin pergi untuk ommra untuk mengambil hanya hotel ini ...Ahmed, Emiriah Arab Bersatu 15 Januari 2012


 
dariUSD 53satu malam Hotel Mercure HibatullahUm Al Qura Jalan Al Hafayer POBOX 51177, Ibrahim Al Khalil Street, Mekah / Makkah atas rata-rata 6.0based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarDuduk dan berehat di salah satu hotel 381 bilik tetamu, semuanya direka demi keselesaan tetamu dalam pikiran.Para tetamu akan mendapati televisyen, bilik tidak merokok, mini bar menanti di setiap ...

 
dariUSD 293satu malam Hilton Makkah HotelKotak Po 844, Mekah / Makkah Fantastic 8.9based atas 21 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai meja, pengering rambut, filem in-house sebagaimana amenity lainnya. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk kemudahan mesyuarat, kedai, ...perkhidmatan dan hanya Infront Ka "bah ...Syafuan, Indonesia 21 Februari 2012


 
dariUSD 154satu malam White Palace HotelAl Shamia, Mekah / Makkah 2.0based diterima pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTermasuk di semua bilik televisyen, pancuran, pancuran dan tab mandi berasingan, mini bar. Perkhidmatan dobi / cucian kering, kedai, perkhidmatan bilik 24 jam adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan yang anda akan dapati ...

 
dariUSD 347satu malam Makkah Clock Royal Tower A Fairmont HotelKing Abdul Aziz Endowment, Mekah / Makkah Fantastic 8.4based atas 15 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai papan seterika, pengering rambut, tempat simpanan dalam bilik, meja sebagaimana amenity lainnya. Restoran, perkhidmatan dobi / cucian kering, perkhidmatan bilik 24 jam adalah beberapa tambahan ...bufet hebat, Ka'bah pandangan was nice ...Reem, Kuwait 17 Januari 2012


 
dariUSD 203satu malam Al Shohada HotelP.O. Box 10056, Mekah / Makkah, rata-rata atas. 5.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemuanya hotel melakukan ini berpusat di sekitar pengalaman tetamu, memastikan keselesaan dan santai. Tempahan di Al Shohada Hotel Makkah / Makkah mudah dengan kami yang selamat ...

 
dariUSD 1.333satu malam Al Maqam Housing Center HotelAjyad Street, Mekah / Makkah diterima 3.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai tab mandi, pembuat kopi / teh, TV satelit / kabel, tempat simpanan serta kemudahan lain. Untuk keselesaan dan kemudahan para tetamu, anda juga akan mencari pakaian ...

 
dariUSD 24satu malam Hotel Plaza Mobark 2Al Mesflah - Ibrahim Al Khalil Street, Mekah / Makkah diterima 3.8based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarBeberapa ciri yang anda akan nikmati termasuk TV satelit / kabel, mini bar, AC. Untuk membuat para tetamu merasa lebih lengkap, Mekah / Makkah Hotel menawarkan pusat perniagaan, ...

 
dariUSD 227satu malam Dar Royal Al Eiman HotelAjyad Street, Mekah / Makkah Fantastic 8.4based atas 19 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarMeja tulis, di bar bilik, mini, pengering rambut adalah salah satu daripada hotel yang ditonjolkan dalam setiap bilik. Hotel ini berbangga dengan perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, kedai sebagai sebahagian daripada ...Sangat clost ke Haram, dilayani, banyak tempat makanan dan kedai ...Haytham, Kanada 13 Disember 2011


 
dariUSD 293satu malam Al Marwa Hotel Rayhaan by Rotana MakkahAbraj Al Bait, Ajyad Street, Mekah / Makkah Sangat Bagus 7.9based pada 20 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSet dalam setiap bilik, di antara kemudahan lain, pengering rambut, papan seterika, meja, jubah mandi. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, 24 jam ...

10 hotel yang ditemui di dekat Al-Masjid al-Haram Masjid (dalam 1km), 10 Terdapat

 
dariUSD 1.067satu malam Raffles Makkah PalaceP.O. Box 1281, Oum Al Qura St, Mekah / Makkah 21955 (0,26 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Hebat 9.5based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat Bandar Wi-FiSetiap bilik 209 di hotel 5-bintang baik mempunyai kemudahan unggul. Setiap bilik di hotel menawarkan tetamu pendingin hawa, bilik tidak merokok, jubah mandi. Kedai kopi, ...sangat baru dan itu adalah tujuh bintang dan saya mengesyorkan setiap orang yang ingin pergi untuk ommra untuk mengambil hanya hotel ini ...Ahmed, Emiriah Arab Bersatu 15 Januari 2012


 
dariUSD 293satu malam Hilton Makkah HotelPo Box 844, Mekah / Makkah (0,27 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.9based atas 21 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai meja, pengering rambut, filem in-house sebagaimana amenity lainnya. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk kemudahan mesyuarat, kedai, ...perkhidmatan dan hanya Infront Ka "bah ...Syafuan, Indonesia 21 Februari 2012


 
dariUSD 227satu malam Dar Royal Al Eiman HotelAjyad Street, Mekah / Makkah (0,28 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.4based atas 19 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarMeja tulis, di bar bilik, mini, pengering rambut adalah salah satu daripada hotel yang ditonjolkan dalam setiap bilik. Hotel ini berbangga dengan perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, kedai sebagai sebahagian daripada ...Sangat clost ke Haram, dilayani, banyak tempat makanan dan kedai ...Haytham, Kanada 13 Disember 2011


 
dariUSD 1.333satu malam Al Maqam Housing Center HotelAjyad Street, Mekah / Makkah (0,31 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Acceptable 3.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai tab mandi, pembuat kopi / teh, TV satelit / kabel, tempat simpanan serta kemudahan lain. Untuk keselesaan dan kemudahan para tetamu, anda juga akan mencari pakaian ...

 
dariUSD 293satu malam Moevenpick Hotel & Residence Hajar Tower MakkahAbraj Al Bait dari King Abdul Aziz Gerbang P.O. Box 17700, Mekah / Makkah 21955 (0.32 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.1based atas 86 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTerletak di tengah-tengah agama dari Makkah, hotel mewah 5-bintang menawarkan itu elegan bilik, suite dan pangsapuri perumahan, khusus direka bagi para tetamu untuk ...Lokasi ini berhampiran dengan Haram, tempat membeli-belah dan tempat makan. Hotel ini dilengkapi dengan sound system yang boleh mendengar Azan dan solat dari Masjidil Haram ...Zahrul, Malaysia 9 Februari 2012


 
dariUSD 347satu malam Makkah Clock Royal Tower A Fairmont HotelKing Abdul Aziz Endowment, Mekah / Makkah (0,33 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.4based atas 15 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemua bilik mempunyai papan seterika, pengering rambut, tempat simpanan dalam bilik, meja sebagaimana amenity lainnya. Restoran, perkhidmatan dobi / cucian kering, perkhidmatan bilik 24 jam adalah beberapa tambahan ...bufet hebat, Ka'bah pandangan was nice ...Reem, Kuwait 17 Januari 2012


 
dariUSD 293satu malam Al Marwa Hotel Rayhaan by Rotana MakkahAbraj Al Bait, Ajyad Street, Mekah / Makkah (0,33 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Sangat Bagus 7.9based pada 20 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSet dalam setiap bilik, di antara kemudahan lain, pengering rambut, papan seterika, meja, jubah mandi. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk perkhidmatan restoran dobi / cucian kering, 24 jam ...

 
dariUSD 547satu malam Makkah Hilton TowersPO Box 844, Mekah / Makkah (0.38 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Fantastic 8.5based atas 66 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarDengan bilik 599, hotel ini mempunyai semua amenity dan perkhidmatan yang anda inginkan dari hotel 4-bintang. Para tetamu akan mendapati pemain DVD / CD, dapur kecil, film in menunggu masuk ..Tempahan adalah benar dan Sarapan Pagi menakjubkan ...Abdulnasser, Qatar 27 Disember 2011


 
dariUSD 154satu malam White Palace HotelAl Shamia, Mekah / Makkah (0.69 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) Acceptable 2.0based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarTermasuk di semua bilik televisyen, pancuran, pancuran dan tab mandi berasingan, mini bar. Perkhidmatan dobi / cucian kering, kedai, perkhidmatan bilik 24 jam adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan yang anda akan dapati ...

 
dariUSD 203satu malam Al Shohada HotelP.O. Box 10056, Mekah / Makkah., (0.83 km dari Al-Masjid al-Haram Masjid) atas rata-rata 5.7based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: Makkah Pusat BandarSemuanya hotel melakukan ini berpusat di sekitar pengalaman tetamu, memastikan keselesaan dan santai. Tempahan di Al Shohada Hotel Makkah / Makkah mudah dengan kami yang selamat.
21 Hotel ditemui di Madinah / Madinah, 1 Terdapat

 
dariUSD 240satu malam Hilton MadinahRaja Fahd Jalan P.O. Box 3939 Madina Al Mounawara, Madinah / Madinah Sangat Bagus 8.0based pada 10 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterPara tetamu akan mendapatkan semua kemudahan terbaik di masing-masing 340 bilik di hotel bintang-3. Setiap bilik pengering rambut, meja, AC, akhbar harian. Ini ...Lokasi dekat Nabawi, bilik yang selesa ...Zahrul, Malaysia 5 Februari 2012


 
dariUSD 107satu malam Villa di MadinahUtara kawasan Central, Madinah, Arab Saudi, Madinah / Madinah Sangat Bagus 7.7based atas 12 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterBeberapa ciri yang anda akan nikmati adalah bilik tidak merokok, tempat simpanan dalam bilik, papan seterika, meja.Lantai eksekutif, lif, perkhidmatan bilik 24 jam adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan anda akan ...Rapi dan rapi. Penerimaan bertutur dalam Bahasa Inggeris yang wajar ...Syed, Kanada 15 Februari 2012


 
dariUSD 1.813satu malam Al Madinah Crom HotelBarat kawasan Central, Madinah / Madinah Menyenangkan 6.6based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterPara tetamu akan mendapati pengering rambut, akhbar harian, tempat simpanan dalam bilik tunggu di setiap kamar.Selain itu, hotel di Madinah / Madinah mempunyai perkhidmatan dobi / cucian kering, tingkat eksekutif, ...

 
dariUSD 127satu malam Al Ansar Golden HotelBertentangan Masjid Kudus, Northern Central Area, Madinah / Madinah Baru!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: Madinah City CenterLokasi yang strategik, kakitangan yang berdedikasi dan kemudahan kelas-satu membuat hotel ini menjadi kegemaran di antara para pelancong. Membuat tempahan di Al Ansar Golden Hotel Madinah / Makkah mudah ...

 
dariUSD 133satu malam Madinah Marriott HotelKing Faisal Street, Western Provice, Medina / Madinah Baik 7.3based atas 14 ulasan

  
Hotel Area: Madinah City CenterPara tetamu akan mendapati pendingin hawa, bilik tidak merokok, televisyen menanti di setiap bilik. Restoran, kedai, perkhidmatan bilik 24 jam, business Center adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan anda akan ...

 
dariRp 160satu malam Kerajaan Dyar HotelKing Fahad Street, Madinah / Madinah Baru!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: LainUntuk membuat para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai ciri bilik tidak merokok, akhbar harian, pengering rambut. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk restoran, lif, bilik 24 jam ...
47 Hotel ditemui di Jeddah, 3 Terdapat

 
dariUSD 184satu malam Al Hamra Hotel Dikelola oleh PullmanPalestin jalan, PO BOX 7375, Jeddah Baik 7.0based pada 8 ulasan

  
Hotel Area: Falastin DaerahTermasuk di semua bilik house, papan seterika, bilik tidak merokok. Perkhidmatan bilik 24 jam, restoran, kedai adalah sebahagian dari kenikmatan tambahan yang anda akan dapati di Jeddah ...

 
dariUSD 97satu malam Holiday Inn Jeddah Al Salam HotelRaja Khalid St Makkah Jalan PO BOX 6582, Jeddah atas rata-rata 5.8based atas 14 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah City CenterSemua bilik mempunyai tempat simpanan dalam bilik, papan seterika, akhbar harian, AC serta kemudahan lain. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk pusat perniagaan, kemudahan mesyuarat, ...Lokasi - sesuai untuk pelancong perniagaan ...Norhanirus, Malaysia 6 Februari 2012


 
dariUSD 280satu malam Jeddah Hilton HotelAl Corniche jalan, po box 128428 jeddah 21362 al Shati daerah kerajaan arab saudi, Jeddah Sangat Bagus 7.7based atas 25 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah SuburbsPara tetamu akan mendapatkan semua kemudahan terbaik di masing-masing 388 bilik di hotel 5-bintang yang populer.Semua bilik mempunyai meja, jubah mandi, filem in-house, bilik tidak merokok serta ...

 
dariUSD 232satu malam Radisson SAS Royal Suite Hotel - JeddahMadina Road, Jeddah Sangat Bagus 7.7based pada 5 ulasan

  
Hotel Area: Sebuah Daerah NahdahUntuk membuat para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai ciri bilik tidak merokok, akhbar harian, AC. Hotel yang sangat baik di Jeddah juga mempunyai perkhidmatan bilik 24 jam, ...

 
dariUSD 427satu malam Rosewood Corniche HotelCorniche Road, Jeddah 48122 9.0based Fantastic pada 8 ulasan

  
Hotel Area: LainMasing-masing dari 127 bilik di hotel 5-bintang baik mempunyai kemudahan unggul. Termasuk di semua bilik televisyen, akses internet - wayarles, di bilik, akses internet - ...

 
dariUSD 267satu malam Intercontinental Jeddah HotelCorniche Al Hamra, Jeddah Menyenangkan 6.8based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: Waterfront DaerahPara tetamu akan mendapati tempat simpanan dalam bilik, meja, AC menanti di setiap bilik. Juga boleh didapati di hotel ini restoran, kemudahan mesyuarat, kedai-kedai. Hotel ini menyediakan superior ...

 
dariUSD 257satu malam Crowne Plaza HotelAl-Corniche Al Hamra District, Jeddah Fantastic 8.3based pada 8 ulasan

  
Hotel Area: Waterfront DaerahMasing-masing dari 226 bilik di hotel 5-bintang ini mempunyai keselesaan dan kemudahan seperti di rumah.Beberapa ciri yang anda akan nikmati adalah pengering rambut, akses internet - LAN, udara ...

 
dariUSD 147satu malam Radisson Blu Hotel JeddahMadinah Jalan POBox 8483 Jeddah, Jeddah 21482 Sangat Bagus 8.0based atas 12 ulasan

  
Hotel Area: LainDuduk dan berehat di salah satu bilik tetamu 292 hotel, semuanya direka demi keselesaan tetamu dalam pikiran.Beberapa ciri yang anda akan nikmati adalah pendingin hawa, akses internet - LAN, ...lokasi yang sangat selesa dan kemudahan perniagaan yang baik ....David, Australia 14 Januari 2012


 
dariUSD 74satu malam Golden Tulip Hotel JeddahAirport Road, PO Box 2559 Jeddah 21461 Arab Saudi, Jeddah diterima 5.0based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: AirportThe Kaki adalah hotel moden di pusat bandar Jeddah, boasting pelbagai kemudahan selesa. Hotel ini mempunyai lokasi ideal untuk pelancong, dekat dengan pantai dan hanya ...

 
dariUSD 547satu malam Waldorf Astoria Qasr Al SharqUtara Corniche Road, Jeddah Fantastic 8.8based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah City CenterBaik untuk perniagaan ataupun bercuti, setiap bilik 38 di harta bintang-5, Waldorf Astoria Qasr Al Sharq ini direka untuk membantu para tetamu berehat dengan selesa dan gaya.Setiap bilik akses internet ...

 
dariUSD 213satu malam Movenpick Jeddah HotelPO Box 2109 Madina Road, Jeddah Sangat Bagus 7.8based atas 14 ulasan

  
Hotel Area: Jeddah City CenterDuduk dan berehat di salah satu hotel 124 bilik tetamu, semuanya direka demi keselesaan tetamu dalam pikiran.Untuk para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai ciri di rambut bilik, ...

 
dariUSD 106satu malam Red Sea Palace HotelKing Abdulaziz Jalan POBox 824 Jeddah 21421 Arab Saudi, Jeddah Baik 7.0based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: AirportApa hotel yang lebih baik untuk digunakan sebagai asas untuk menerokai Jeddah dari Hotel Istana Laut Merah, yang terletak betul-betul di tengah-tengah bandar? Harta ini di tempat yang ideal untuk shopaholics, terletak ...

 
dariUSD 129satu malam Makarim Annakheel DesaUtara membenci, Jeddah Menyenangkan 6.5based pada 6 ulasan

  
Hotel Area: LainSetiap bilik pancuran, balkoni / teres, mini bar, TV satelit / TV kabel. Hotel yang sangat baik di Jeddah juga mempunyai perkhidmatan dobi / cucian kering, kedai, kemudahan mesyuarat, ...

 
dariUSD 138satu malam Ramada Continental Jeddah HotelPalestin Street, Jeddah 21472 Sangat Bagus 7.7based pada 5 ulasan

  
Hotel Area: LainSetiap bilik di hotel menawarkan tetamu pancuran, televisyen, bilik tidak merokok. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk restoran, pertemuan ...

 
dariUSD 92satu malam Apartment Ewa Safari HotelAlsalama Dist. Al-Madina Road-Quraish Bridge, Jeddah Menyenangkan 6.2based pada 3 ulasan

  
Hotel Area: LainUntuk membuat para tetamu merasa selesa, semua bilik mempunyai televisyen, pendingin hawa, papan seterika. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk lif, pusat perniagaan, bilik 24 jam ...

 
dariUSD 240satu malam Jeddah Elaf Mall Hotel Red SeaCorniche Road, Jeddah Fantastic 8.8based pada 7 ulasan

  
Hotel Area: LainSemua bilik mempunyai pengering rambut, akhbar harian, AC, papan seterika sebagaimana amenity lainnya. Ciri-ciri lain di hotel ini termasuk perkhidmatan dobi / cucian kering, pertemuan ...

 
dariUSD 79satu malam Holiday Jawad Al Al AbyadPangeran Fahad Street (Siteen Street), Jeddah Baru!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: LainBeberapa ciri yang anda akan nikmati termasuk TV satelit / kabel, tab mandi, bilik tidak merokok, pancuran. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk keselamatan ...

 
dariUSD 91satu malam Rest Inn Suites Hotel hujan esKing Abdul Aziz Rd, Jeddah Baru.!Ulasan akan hadir
  
Hotel Area: LainTermasuk di semua bilik AC, pancuran dan tab, TV satelit / kabel. Untuk membuat para tetamu semakin lengkap, hotel Jeddah menawarkan lif, perkhidmatan bilik, ...

 
dariUSD 67satu malam Hotel Suites SanamKabupaten Comercial, Jeddah Hebat 10.0based pada 1 ulasan

  
Hotel Area: LainPara tetamu akan mendapati papan seterika, meja, pengering rambut menanti di setiap bilik. Para tetamu akan menikmati kemudahan hotel dan perkhidmatan termasuk ruang lif, restoran 24 jam ...

 
dariUSD 93satu malam Bhadur Resort JeddahUtara Obhor, Jeddah 3.0based diterima pada 1 ulasan

  
Hotel Area: LainAda televisyen, tab mandi, AC di setiap dilengkapi dengan baik di hotel bilik. Memaparkan restoran, perkhidmatan bilik, tempat simpanan dalam, business Center, Jeddah ini ...

 
dariUSD 479satu malam Park Hyatt Jeddah Marina Club and Spa HotelAl Hamra District, Southern Corniche, Jeddah Menyenangkan 6.7based atas 2 ulasan

  
Hotel Area: Waterfront DaerahSetiap bilik AC, bilik tidak merokok, meja. Hotel yang sangat baik di Jeddah juga mempunyai perkhidmatan bilik 24 jam, kedai, kemudahan mesyuarat. Kemudahan untuk rekreasi.
info lebih lanjut dalam bahasa lain lihat di salah satu weblog di bawah:
http://kekabah.blogspot.com/http://travelandhealthnews.blogspot.comhttp://entertainmentandgetextramoney.blogspot.comhttp://mjusuf.blogspot.com/http://computer-internet-usaha.blogspot.com/http://computer-internet-3d-animationsetc.blogspot.com/http://newsvideo-photo.blogspot.com/http://allsportcourseskursusolahraga.blogspot.com/http://computer-internet-bussines.blogspot.com/http://education-pendidikan-online.blogspot.com/http://jobvacancieslowongankerja.blogspot.com/http://soccercoursessepakbola.blogspot.com/http://moviemusicfilmmusik.blogspot.com/http://languagecourseskursusbahasa.blogspot.com/http://cookreciperesepmasakan.blogspot.com/http://clickbankbussinesbankdatabisnis.blogspot.com/http://entertainmentandgetextr

No comments:

Post a Comment